آیا یک زن مسیحی می تواند به اختیار خود حجاب (روسری) را رعایت مشاهده پاسخ

مسلماً داشتن حجاب یا روسری امری ممنوع در مسیحیت نیست و یک زن مسیحی می تواند روسری یا حجاب نیز داشته باشد، اما این یک امر اجباری نیست و همانگونه که شما تقاضا کرده اید در صورتی که امری اختیاری است، بسیا

May/09/2020 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 90 بازدید 0  

یک زن مسیحی می تواند حجاب (روسری) داشته باشد؟ مشاهده پاسخ

در پاسخ به سؤال شما کپی مقاله ای را از وب سایت پرپاسخ در زیر برایتان ارسال می دارم: مسئله داشتن حجاب در مشرق زمین و حتی در بعضی از کشورهای غربی نیز تا چند قرن پیش مرسوم بوده است و مسئله فرهنگی بوده

May/03/2020 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 82 بازدید 0  

كتاب دوم تواریخ باب 18 آیات 20 الی 22 در مورد روح دروغ و فري مشاهده پاسخ

در کتاب مقدس به وضوح شاهد اشاره به روح ترس و روح دروغ و ... هستیم. مثلا" پولس رسول در رساله اش خطاب به تیموتاؤس جوان می فرماید: خدا روح ترس را به ما نداده است (دوم تیموتاؤس 1: 7). و اشاره ای که ش

Apr/22/2020 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 82 بازدید 0  

برای داشتن روابط سالم، کشمکش و اصطکاک اجتناب ناپذیر است مشاهده پاسخ

شما بدون داشتن درگیری غیرممکن است که رابطه ای قوی با دیگران داشته باشید. مکالمات باز و صادقانه پلی می باشند که همه روابط برای رسیدن به عمق بیشتر می باید از آن عبور کنند. امثال 24:26 می گوید، "

Apr/18/2020 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 94 بازدید 1  

چرا خدا از افراد ضعیف استفاده می‌کند؟ مشاهده پاسخ

خدا از افرادی که ضعیف هستند استفاده می کند. خدا می‌توانست کار خود را از طریق افرادی که به طرزی عالی و بی عیب عمل می کنند، انجام دهد، اما از این روش نتیجه ای نمی گرفت. واقعیت این است که

Apr/11/2020 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 155 بازدید 1