آیا قبل از آنکه شخص بتواند شام خداوند را دریافت کند بایستی ت مشاهده پاسخ

در کتاب مقدس نیامده که فرد قبل از آنکه بتواند شام خداوند را دریافت کند، باید تعمید گیرد. اما هم برای تعمید و هم برای شرکت در شام خداوند یک پیش نیاز لازم است و آن نجات از طریق ایمان به مرگ، تدفین و رست

Jun/24/2020 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 58 بازدید 0  

موارد کاربردی برای اصلاح رابطه شکسته کدام هستند؟ مشاهده پاسخ

"اینها همه از خداست که به واسطه مسیح ما را با خود آشتی داده و خدمت آشتی را به ما سپرده است."(دوم قرنتیان18:5) رابطه ها، همیشه ارزش اصلاح شدن را دارند. چون تمام معنای زندگی این است که،

Jun/14/2020 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 102 بازدید 1  

اگر از گناهی توبه کنیم، عشاء ربانی را نیز استفاده کنیم و از مشاهده پاسخ

کلام خدا در رساله اول یوحنا آیه اول باب دوم آن می فرماید: " ای فرزندان این را به شما می نویسم تا گناه نکنید؛ و اگر کسی گناهی  کند، شفیعی داریم نزد پدر، یعنی عیسی مسیح عادل." اگر

Jun/13/2020 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 69 بازدید 0  

اگر من مسیحی شوم، خانواده ام مرا طرد خواهند کرد و مورد آزار مشاهده پاسخ

مسیحی شدن به این معنی است که با ایمان قلبی از مسیح پیروی کنیم (یوحنا فصل 10 آیه های 26 تا 30). جمعیت دور عیسی مسیح جمع می شدند اما اکثر آنها پیروان واقعی نبودند. آنها فقط درپی شفای بیماری، دیدن اینکه

Jun/05/2020 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 84 بازدید 0  

نُه دلیل برای امید داشتن به نیکویی خدا (نگرشی دیگر به مزمور مشاهده پاسخ

برای بسیاری از مردم در تمام دنیا، ماه‌های گذشته پر از فشار عصبی و استرس بوده است.  احتمالاً شما هم آن را تجربه کرده اید. در نگاه اول و سطحی، این گونه به نظر می رسد که این امری عادی است که

May/14/2020 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 179 بازدید 1  

سه مورد که به روح آسیب می رسانند و می بایست از آن دوری کرد مشاهده پاسخ

با توجه به آیه اول یوحنا 2: 16 پاسخ سه موردی که درخواست کرده بودید عبارتند از: 1- شهوت جسم- تمایلات نفسانی که باعث نابودی ما می شود. 2- خواهش چشم- طمع به مال و منال و ماده گرایی امری است که شدید

May/13/2020 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 82 بازدید 0