تفاوت بین مذهب (دین) و زندگی روحانی چیست؟ مشاهده پاسخ

پیش از آنکه به تفاوت بین مذهب و زندگی روحانی بپردازیم، نخست باید این دو واژه را تعریف کنیم. دین (مذهب) را می توان این طور تعریف کرد: «اعتقاد به پرستش خدا یا خدایان، که معمولاً در کارها و تش

Sep/08/2020 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 9 بازدید 0  

من براساس اصول کتاب مقدس تعمید آب نگرفته ام؟ آیا باید دوباره مشاهده پاسخ

موضع کتاب مقدس در مورد تعمید آب بسیار واضح و روشن است. ما باید در این مورد دو نکته را درک کنیم. نکته اول، تعمید زمانی صورت می گیرد که فرد، عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده خود دریافت کند و برای ن

Aug/12/2020 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 49 بازدید 1  

چه تفاوتی بین استعدادها و عطایای روحانی وجود دارد؟ مشاهده پاسخ

شباهت ها و تفاوت هایی بین استعدادها و عطایای روحانی وجود دارند. هر دو، هدیه ای از جانب خدا هستند. هر دو آنها بطور مؤثر و تأثیر گذار رشد می کنند. هر دو قرار است برای دیگران، و نه به خاطر مقاصد خود

Aug/12/2020 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 18 بازدید 0  

میوه روح القدس چیست؟ مشاهده پاسخ

غلاطیان فصل 5 آیه های 22 تا 23 به ما می گوید: اما هرگاه روح خدا زندگی ما را هدايت فرمايد، اين ثمرات را در زندگی ما بوجود خواهد آورد: محبت، شادی، آرامش، بردباری، مهربانی، نيكوكاری، وفاداری، فروتنی و خو

Aug/12/2020 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 20 بازدید 0