من براساس اصول کتاب مقدس تعمید آب نگرفته ام؟ آیا باید دوباره مشاهده پاسخ

موضع کتاب مقدس در مورد تعمید آب بسیار واضح و روشن است. ما باید در این مورد دو نکته را درک کنیم. نکته اول، تعمید زمانی صورت می گیرد که فرد، عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده خود دریافت کند و برای ن

Aug/12/2020 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 3 بازدید 1  

چه تفاوتی بین استعدادها و عطایای روحانی وجود دارد؟ مشاهده پاسخ

شباهت ها و تفاوت هایی بین استعدادها و عطایای روحانی وجود دارند. هر دو، هدیه ای از جانب خدا هستند. هر دو آنها بطور مؤثر و تأثیر گذار رشد می کنند. هر دو قرار است برای دیگران، و نه به خاطر مقاصد خود

Aug/12/2020 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 1 بازدید 0  

میوه روح القدس چیست؟ مشاهده پاسخ

غلاطیان فصل 5 آیه های 22 تا 23 به ما می گوید: اما هرگاه روح خدا زندگی ما را هدايت فرمايد، اين ثمرات را در زندگی ما بوجود خواهد آورد: محبت، شادی، آرامش، بردباری، مهربانی، نيكوكاری، وفاداری، فروتنی و خو

Aug/12/2020 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 1 بازدید 0  

چگونه خدا از دوران خشک روحانی برای رشد ما استفاده می کند؟ مشاهده پاسخ

ماه اوت در کالیفرنیای جنوبی اغلب خشک‌ ترین ماه سال است.  نه تنها از نظر فیزیکی، بلکه از نظر روحانی، رابطه‌ای و احساسی نیز می تواند خشک باشد.   واقعیت این است که اکنون بیش از نیم

Aug/11/2020 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 21 بازدید 0