آیا مسیحیان باید به خداناباوران (آتئیست ها) بشارت بدهند؟ مشاهده پاسخ

به عنوان یک مسیحی که محبت خدا را در قلب خود خود دارد و همچنین دارای امنیت ابدی می باشد ، درک این موضوع که چرا بعضی ها خداناباور هستن بسیار مشکل است. اما وقتی با طبیعت گناه و اثرات آن بر روی ذهن و

Sep/09/2020 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 25 بازدید 0  

یک مسیحی چه دیدگاهی باید نسبت به سیاست داشته باشد؟ مشاهده پاسخ

سیاست بحثی است که همیشه به صورت خودجوش به میان کشیده می شود و این بحث حتی بین ایمانداران نیز اتفاق می افتد. برخورد ایمانداران در رابطه با سیاست و مشارکت آنها در آن چگونه باید باشد؟ گفته می شود که دین

Sep/09/2020 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 69 بازدید 0  

کتاب مقدس درباره کاپیتالیسم چه می گوید؟ مشاهده پاسخ

تعریف فرهنگ لغت از کاپیتالیسم به این صورت است: « یک نظام اقتصادی که در آن پایه‌های یک سیستم اقتصادی بر روی مالکیت خصوصی ابزارهای تولیدِ اقتصادی است و در دست مالکان خصوصی قرار دارد و از این

Sep/09/2020 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 52 بازدید 0  

 بهترین راه برای بشارت دادن به کسی که در یک فرقه یا مذهب درو مشاهده پاسخ

مهمترین چیزی که ما می توانیم برای کسانی انجام دهیم که درگیر یک مذهب دروغین هستند این است که برایشان دعا کنیم. ما باید دعا کنیم که خدا قلب آنها را عوض کرده چشمانشان را به حقیقت باز نماید (دوم قرنتیان ف

Sep/08/2020 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 17 بازدید 0  

چطور می توانم یک معلم یا نبی دروغین را تشخیص دهم؟ مشاهده پاسخ

عیسی مسیح به ما هشدار داد که «مسیح ها و انبیاء دروغین» خواهند آمد که حتی برگزیدگان خدا را فریب دهند (متی فصل 24 آیه های 23-27، دوم پطرس فصل 3 آیه 3 ؛ یهودا آیه های 17-18). بهترین راه

Sep/08/2020 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 14 بازدید 0  

چطور می توانم یک معلم یا نبی دروغین را تشخیص دهم؟ مشاهده پاسخ

عیسی مسیح به ما هشدار داد که «مسیح ها و انبیاء دروغین» خواهند آمد که حتی برگزیدگان خدا را فریب دهند (متی فصل 24 آیه های 23-27، دوم پطرس فصل 3 آیه 3 ؛ یهودا آیه های 17-18). بهترین راه

Sep/08/2020 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 18 بازدید 0