شعر: در طریق عشق بازی مشاهده پاسخ

در طریق عشق بازی رسم تو رسم وفاست در میان این همه راه ، راه تو راه بقاست پشت در ایستاده بودی ، ای مسیح ناصری در ضیافت های با تو ، میزبانی ها سزاست بی گدار و بی محابا من شنا آموختم در می

Sep/11/2019 هنر و ادبیات کشیش ورژ باباخانی 140 بازدید 1  

شعر: من آن شکسته کودک توام مشاهده پاسخ

ای عیسی ستایشم مکن تویی دلیل بخششم   ای عیسی تویی دلیل خوبیم ای عیسی تو آن ستاره ای که در سیاهی شب هجوم درد به وقت بی کسی و ظلمت کبود درخشش اش مرا زغم رها نمود ای عی

Sep/11/2019 هنر و ادبیات کشیش ورژ باباخانی 167 بازدید 1  

شعری در باب نوروز: فروردین آمد زاه و نغمه ها بسیار گشت مشاهده پاسخ

فرودین آمد ز راه و نغمه ها بسیار گشت چهچه بلبل شنیدن در چمن تکرار گشت  جای خو را چون بداد این ماه بر اردیبهشت  بوی عطر گل دوای بلبل بیمار گشت آفتاب رحمتش پر تو فتاد و فیض داد

Sep/10/2019 هنر و ادبیات کشیش ورژ باباخانی 96 بازدید 1