شعر: به یاد آر مشاهده پاسخ

به یاد آرنه بخاطر آفتاب          نه بخاطر حماسه بخاطر سایه ی بام کوچکش         بخاطر ترانه ای کوچک تر از دست های تو نه بخاطر جنگل ها     &n

Sep/13/2019 هنر و ادبیات کشیش ورژ باباخانی 160 بازدید 1  

شعر: وطنم مشاهده پاسخ

وطنم سرزمین عشق و غزل وطنم چشمه سپیده و شیر وطنم دست خط تاریخی گل لبخند از لبش جاری وطنم آنکه سینه جایش بود خفته بر بام آسیا وطنم وطنم مرغ زنده بید

Sep/13/2019 هنر و ادبیات کشیش ورژ باباخانی 138 بازدید 1  

شعری از کشیش جلیل سپهر: ساقی افسونگر مشاهده پاسخ

شعر زیر را تقدیم میکنم به تمام عاشقانیکه که درسیاهچالهای جبر و تحمیل کلیشه های دیکته شده موروثی و در لابلای چرخ دنده باورهای از قبل تعیین و تلقین شده توانستند عاشق بشوند. و تقدیم میکنم به آنانیکه به ک

Sep/11/2019 هنر و ادبیات کشیش ورژ باباخانی 230 بازدید 1  

شعر: کلمه مشاهده پاسخ

کلمه درخشید صلاله ای فربه  بر نای جگن  بر تردید بی وقفه ی آفتاب که می پرستیدندش فاجران عسل بود و دریا دلش  کلامش چکیده ی شبنم و سپیده از زمحریز دستانش منتشر می شد 

Sep/11/2019 هنر و ادبیات کشیش ورژ باباخانی 162 بازدید 1  

شعر نوروزی: اگر خود را دگرگون کردی، نوروز است! مشاهده پاسخ

به زمان اعتمادی نیست اگر خود را دگرگون کردی نوروز است رسید روز نو دوباره بر دیار رستم دلیر دمید فصل گل به سرزمین کورش کبیر شکوفه زد درخت یاس بر فراز تخت جم زدوده ایزد زمین ز ما تمام رنج و

Sep/11/2019 هنر و ادبیات کشیش ورژ باباخانی 169 بازدید 1