شعر: پناه و توانائی ما خداست مشاهده پاسخ

پناه و توانائی ما خداست- بیایید او را پرستش کنیم پناه و توانائی ما خداست که در تنگناها ، مددکار ماست چو این است ، ترسان نباشیم ما دگرگون شود گر جهان پیش ما به ژرفای دریا بلرزد چو کوه

Sep/13/2019 هنر و ادبیات کشیش ورژ باباخانی 159 بازدید 0  

شعر: پرستش مشاهده پاسخ

پرستش کن مرا، آن دَم که می دانی و می دانم پرستش کن مرا امشب، پرستش کن مرا فردا پرستش کن مرا، هر لحظه و هردَم     پرستش کن مرا، در خواب و بیداری پرستش کن مرا، در عالَم رویا

Sep/13/2019 هنر و ادبیات کشیش ورژ باباخانی 159 بازدید 1  

شعر: پسر گمشده مشاهده پاسخ

بود یکی تاجر با اعتبار داشت دو فرزند در آن روزگار زاده کهتر زغرور و شره نزد پدر شد یکی روز ره گفت، پدر مطلب من گوش کن آز و شره پاک فراموش کن

Sep/13/2019 هنر و ادبیات کشیش ورژ باباخانی 326 بازدید 1  

شعر: تنها یک تنها می داند مشاهده پاسخ

تنها یک تنها می داند که تنهائی تنها درد یک تنهاست تنها، درد یک تنها بی کسی نیست تنهائیست در بین صدتن، که تن - هاشان ندیدست هرگز رنگ تنهائی چه داند در خیال آزاد، درد یک دربند زندانی، دربند نبو

Sep/13/2019 هنر و ادبیات کشیش ورژ باباخانی 143 بازدید 1