شعری از بزرگمهر وزیری: نامه اول یوحنا، برگردان به شعر فارسی مشاهده پاسخ

درباره واژه زندگی   آن چه از آغاز بود و دیده ایم آن چه بود و آن چه خود بشنیده ایم آن چه با چشمان ما مَحسوس بود آن چه در دستان ما مَلموس بود آن كلام زندگی كامَد پدید واژه ای ك

Nov/25/2019 هنر و ادبیات کشیش ورژ باباخانی 127 بازدید 5  

شعری از بزرگمهر وزیری: عشق (اول قرنتیان فصل سیزدهم) مشاهده پاسخ

گر فرشته وار یا چون مرد و زن با زبان رازها گویم سخن من ، تهی از عشق ، چون طبلم تهی کِی ز خوی عشق یابم آگهی؟ گر ببینم رازها را در نهان یا بدانم جمله اسرار جهان گر که ایمان چنان محکم ب

Nov/25/2019 هنر و ادبیات کشیش ورژ باباخانی 183 بازدید 0  

شعر کریسمسی: میلاد مسیح مشاهده پاسخ

به جهان آمده ام تا که جهان باز شود در جهان آنچه نهان است همه ابراز شود بشکنم تا قفس روح بشر هر نَفَسی تا که مگر روح بشر راهی پرواز شود مرگ را گر که ببینم بسپارم بر خاک تا در افلاک ادب ز

Nov/25/2019 هنر و ادبیات کشیش ورژ باباخانی 177 بازدید 0