تأملی در ایمانی همچون فولاد مشاهده پاسخ

به دنبال تمام جواب ها، در صورت مسئله ها، یک اتفاق کوتاه، تمامی ایمان را در هم می شکند!؟ این یک سؤال است، آیا ایمان به این راحتی، به دست طبیعت خُرد می شود؟ بلکه باید دانست و اندیشه کرد که ایمانی

Apr/15/2020 هنر و ادبیات کشیش ورژ باباخانی 198 بازدید 2  

قطره ای فکر برای جنگ با خود! مشاهده پاسخ

قطره ای فکر برای جنگ با خود فکر زمزمه ی روزها و شب های آهنی ام در پس پرده های استخوانی کله ام تنها فکر تنهاییست. نه عشق را بلدم نه دروغ را ، تنها به دنبال حقیقت می گردم ،  شاید روزی پید

Feb/10/2020 هنر و ادبیات کشیش ورژ باباخانی 361 بازدید 1  

بزرگمهر وزیری: در بلور لحظه ها مشاهده پاسخ

«... هر آنچه راستین است، هرآنچه شریف است، هرآنچه درست است، هرآنچه بی غل و غش است، هرآنچه دوست داشتنی است، هرآنچه ستایش برانگیز است، هرآنچه متعالی است و هرآنچه ستودنی است، دربارۀ آن بیاندیشید. .

Dec/10/2019 هنر و ادبیات کشیش ورژ باباخانی 182 بازدید 5  

نوروز انکار شدنی نیست- نوشته کشیش جلیل سپهر مشاهده پاسخ

نوروز، جشنی عقیدتی نیست که شخصی موافق وشخصی مخالفش باشد. نوروز، جشنی مذهبی هم نیست که وابسته به انکار و تأیید افراد باشد. نوروز، جشن سالگرد ها و مناسبتهای ملی وسیاسی هم نیست که دولتی قادر به ترو

Dec/10/2019 هنر و ادبیات کشیش ورژ باباخانی 192 بازدید 5  

سفر فرشتگان! مشاهده پاسخ

"برای آنترانیک و پلنگ های زخمی اش" .................................. در کتاب سرگشتۀ راه حق که شرح حال "پدر فرانسیس" است، در یکی از ماجراها، وقتی پدر فرانسیس با رفیق و همسنگر خ

Dec/02/2019 هنر و ادبیات کشیش ورژ باباخانی 235 بازدید 6  

به مناسبت فرا رسیدن پاییز: آخرین رقص برگها مشاهده پاسخ

هیچ اتفاق خاصی نیفتاده هیچ بیرحمی و ظلم و شقاوتی صورت نگرفته هیچ دعـایی هـم بی جواب نمانده وهیچ برنده و بازنده ای هم در کار نیست نه برگها بازنده اند ونه باد ها برنده شده اند فقط فصل عوض شده و بخ

Dec/02/2019 هنر و ادبیات کشیش ورژ باباخانی 253 بازدید 6