فرشتگان کتاب مقدس: سرافین مشاهده پاسخ

لغت فوق به معنای سوزان می‌باشد.  از سرافین تنها در عهد قدیم و کتاب اشعیا نام برده شده است. سرافین در بالای تخت خداوند ایستاده و آماده خدمت به او هستند. سرافین به شکل انسان و با شش با

May/28/2019 دنیای پس از مرگ کشیش ورژ باباخانی 227 بازدید 0  

فرشتگان کتاب مقدس: دیوها مشاهده پاسخ

لغت فوق به معنای  روح شریر می‌باشد.  دیوها مخلوقاتی روح مانند هستند که در دشمنی با خداوند قرار داشته و قدرت آنان مافوق انسان بوده و قادر به معجزات و انحراف انسان هستند. آنان فرش

May/28/2019 دنیای پس از مرگ کشیش ورژ باباخانی 204 بازدید 0  

فرشتگان کتاب مقدس: فرشتگان بدون نام مشاهده پاسخ

نام تعدادی از فرشتگان قید شده در کتاب مقدس نوشته نشده. حضور تعداد زیادی از این فرشتگان در کتاب مقدس به چشم می‌خورد. این فرشتگان به صورت شکل انسان ظاهر شده و پیام آورنده یا هشدار دهنده از طرف خداو

May/28/2019 دنیای پس از مرگ کشیش ورژ باباخانی 190 بازدید 0