آیا خدا امروزه هم به مردم رویا می دهد؟ آیا مسیحیان باید انتظ مشاهده پاسخ

آیا خدا امروزه هم می تواند به مردم رویا بدهد؟ بله، آیا خدا امروزه هم به مردم رویا می دهد؟ احتمالاً. آیا ما باید انتظار داشته باشیم رویا یک چیز روزمره برای ما باشد؟ نه. چنانکه در کتاب مقدس می گوید، خدا

Jan/18/2016 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 676 بازدید 0  

آیا اعتقادات مذهبی، بازتاب جائیست که در آن بزرگ شده ایم؟ مشاهده پاسخ

بی اف اسکینر می گوید، "رفتار من در هر لحظه خاص چیزی جز محصول میراث ژنتیکی ، تاریخ  شخصی، و موقعیت فعلی من نیست" چنانچه درست باشد، پس فلسفه اسکینر نیز محصول ژنها و زمینه تاریخی او بوده ا

Jan/18/2016 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 770 بازدید 0  

آیا خدا غیر مسیحیانی را که انسانهای خوب و مذهبی می‌باشند و ن مشاهده پاسخ

کتابمقدس می‌گوید: راهی است که در نظر انسان راست است، اما عاقبت آن راه موت می‌باشد. ( امثال 16 : 25 ). بعبارت دیگر شخص می‌تواند در اعتقاد و باورهای دینی خود راسخ و صادق باشد، اما این نکت

Jan/18/2016 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 826 بازدید 0  

دید یک مسیحی دربارة سیگار کشیدن چیست؟ آیا سیگار کشیدن گناه ا مشاهده پاسخ

کتاب مقدس هیچوقت مستقیما به سیگار کشیدن اشاره نکرده است. اصولی هست، که می توان سیگار کشیدن را با آنها ارزیابی کرد. اولا، کتاب مقدس به ما دستور می دهد که نگذاریم هیچ چیزی بر بدن ما مسلط شود. "همه

Jan/18/2016 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 835 بازدید 1  

آیا خود ارضائی گناه است؟ مشاهده پاسخ

در کتاب مقدس هرگز به خود ارضائی اشاره نشده و هرگز اظهار نشده که خود ارضائی گناه است. اما با وجود این، هیچ شکی نیست که اعمالی که منتهی به خود ارضائی میشوند، گناه آلوداَند. خود ارضائی نتیجۀ نهایی افکار

Jan/18/2016 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 870 بازدید 0  

آیا کتاب مقدس راهنمایی اخلاقی برای کسب و کار دارد؟ مشاهده پاسخ

کتاب مقدس چیزهای زیادی برای گفتن در باره زندگی مالی دارد و تعالیم آن بسیار فراتر از مسائل ساده اقتصاد شخصی می باشد. در اینجا خلاصه ای از راهنمایی رفتار مالی کتاب مقدسی را مطالعه می نماییم. نخست، خدا م

Jan/18/2016 سؤالات رایج Vrezh Babakhani 812 بازدید 1