آیا ما از دو یا سه قسمت تشکیل شده ایم؟ آیا ما جسم، جان و روح مشاهده پاسخ

کتاب پیدایش 1: 26-27 می گوید که چیزی انسان را از بقیة مخلوقات متمایز می کند. نظر خدا این بود که انسانها با او رابطه داشته باشند و بدینگونه او را از چیز های مادی و چیزهای غیر مادی آفرید. قسمت مادی آ

Jan/18/2016 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 722 بازدید 0  

چرا من نباید اقدام به خودکشی کنم؟ مشاهده پاسخ

قلب من همیشه نسبت به کسانی که میخواهند به زندگی خود پایان دهند می سوزد. اگر شما نیز هم اکنون چنین قصدی دارید، شاید این تمایل حاکی از حس نا امیدی و یأس باشد. شاید احساس میکنید که در ته چاهی افتاد

Jan/18/2016 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 718 بازدید 0  

بر اساس نبوتها در مورد زمانهای آخر چه وقایعی قرار است اتفاق مشاهده پاسخ

کتاب مقدس مطالب زیادی دربارة زمانهای آخر می گوید. تقریبا هر یک از کتابهای کتاب مقدس شامل نبوتی در مورد زمانهای آخر می باشد. جمع کردن همة این نبوتها و تنظیم کردن آنها مشکل است. در دنباله، خلاصه ای ا

Jan/18/2016 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 631 بازدید 0  

چگونه بدانیم وقتی به زبانها سخن می گوییم به هدایت روح القدس مشاهده پاسخ

تکلم به زبانهای روح القدس عطایی و نشانه‌ای از پری شخص ایماندار از روح خداست که به مومنین داده می‌شود و هم در قرن یک و دوران رسولان و نیز در سایر ادوار تاریخ کلیسا این عطا در کنار سایر جلو

Jan/18/2016 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 671 بازدید 2  

آیا تمامی مذاهب اساساً یکسان نیستند؟ مشاهده پاسخ

قرن‌ها از حکایتی بسیار قدیمی که منشأ آن از {مکتب} بودا یا جین است، برای روشن کردنِ آن حقیقت غایی که در ادیان بشر مطرح است، استفاده می‌شده است. چند مرد کور به سمت حیاط راجا (پادشاه) روانه می&

Jan/18/2016 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 734 بازدید 0