متی فصل 10ایه 34تا اخر36 راتوضیح دهید مشاهده پاسخ

دوست عزیز سلام، باید توجه داشته باشیم که آیات کتاب مقدس را در متن زمنیه آن تفسیر کنیم. در زمینه این آیه، وقتی آیات 32-39 را می خوانیم متوجه می شویم که منظور مسیح استفاده از شمشیر نیست بلکه برعک

Jan/18/2016 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 609 بازدید 0  

علائم زمانهای آخر چیست؟ مشاهده پاسخ

متی 24 :5-8 به ما علائم مهمی می دهد تا بتوانیم نزدیک شدن زمانهای آخر را تشخیص دهیم، "زانرو که بسا بنام من آمده خواهند گفت که من مسیح هستم و بسیاری را گمراه خواهند کرد. و جنگها و اخبار جنگها را

Jan/18/2016 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 675 بازدید 0  

شیطان کیست؟ مشاهده پاسخ

طیف باورهای مردم درمورد شیطان از چیزهای مسخره تا چیزهای واقعیست- از یک مرد کوچک قرمز با شاخ که روی شانة شخص می نشیند و او را وادار به گناه می کند، تا توضیحی که استفاده می شود تا شخصیت شریر را مجسم

Jan/18/2016 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 775 بازدید 1  

پس از مرگ چه رُخ میدهد؟ مشاهده پاسخ

اين سئوال كه "بعد از مرگ چه اتفاقی روی میدهد؟" میتواند گیج کننده باشد. کتاب مقدس صریحاً مشخص نکرده است که چه موقع شخص به سرنوشت نهایی و ابدی خود خواهد رسید. اما به ما میگوید که انسان،

Jan/18/2016 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 787 بازدید 2  

جهان بینی یک مسیحی چیست؟ مشاهده پاسخ

یک "جهان بینی" اشاره به یک نقطه نظر مخصوص دربارة مفهوم کامل و کلی از دنیاست. جهان بینی یک شخص یعنی "تصویر بزرگی" که او از هماهنگی تمام اعتقاداتش دربارة دنیا دارد. درواقع این روش

Jan/18/2016 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 660 بازدید 0