آیا کسی که نجات یافته است برای همیشه نجات یافته است؟ مشاهده پاسخ

آیا وقتی کسی نجات پیدا میکند، برای همیشه نجات یافته است؟ وقتی مردُم عیسی مسیح را به عنوان نجات دهندۀ خود میپذیرند، میان آنان و خداوند رابطه ای برقرار میشود که خود تضمین کنندۀ  نجات اب

Jan/18/2016 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 617 بازدید 0  

آیا نجات فقط بوسیلۀ ایمان است؟ یا بوسیله ایمان و عمل؟ مشاهده پاسخ

شاید این مقوله یکی از مهمترین سؤالات الاهیات مسیحی باشد. همین پرسش باعث ایجاد نهضت اصلاحات و جدایی میان کلیساهای پروتستان و کاتولیک شد. این سئوال مبنای تفاوت کلیدی میان مسیحیت کتاب مقدسی و سایر فرق

Jan/18/2016 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 684 بازدید 0  

آیا مسیحیان به سه خدا اعتقاد دارند؟ مشاهده پاسخ

این ادعا کاملاً نادرست بوده و هیچ اساسی ندارد. مسیحیان فقط به یک خدای واحد ایمان دارند. تمام قسمتهای کتاب مقدس بر این حقیقت شهادت می‌دهند "ای اسرائیل بشنو یهوه خدای ما یهوه واحد است"

Jan/18/2016 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 897 بازدید 0  

آیا مسیحیان باید از شریعت عهد عتیق متابعت کنند؟ مشاهده پاسخ

نکته کلیدی در رابطه با این موضوع، دانستن این حقیقت است که شریعت عهد عتیق به قوم اسرائیل داده شد؛ نه به مسیحیان. بعضی از قوانین شریعت (برای مثال، ده فرمان) به این جهت بود که یهودیان بدانند چگونه خدا

Jan/18/2016 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 689 بازدید 0  

آیا خدائی که مسلمانان می پرستند همان خدائی است که مسیحیان می مشاهده پاسخ

زمانی می توان به این سؤال پاسخ داد که مفهوم عبارت "همان خدا" مشخص شود. غیر قابل انکار است که دیدگاه مسلمانان نسبت به خدا بسیار شبیه دیدگاهی است که مسیحیان نسبت به او دارند. هر دو معتقدند

Jan/18/2016 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 761 بازدید 0