مسیحیت چیست و مسیحیان به چه چیزی ایمان دارند؟ مشاهده پاسخ

در اول قرنتیان 1:15-4 اینچنین می خوانیم: "الآن ای برادران شما را از انجیلی که به شما بشارت دادم اعلام می نمایم که آن را هم پذیرفتید و در آن هم قائم می باشید. و بوسیلۀ آن نیز نجات می یابید به ش

Jan/18/2016 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 736 بازدید 1  

مسیحیان بر این ایمانند که : عیسی مسیح در روز سوم از میان مرد مشاهده پاسخ

در انجیل متی 62:27 -66 می خوانیم: « روز بعد که پس از «روز تهیه» بود سران کاهنان و ‏فریسیان نزد پیلاتس گرد آمده گفتند: « سرورا به یاد داریم که آن گمراه کننده وقتی زنده بو

Jan/18/2016 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 795 بازدید 0  

مسیحیان باور دارند که : عیسی مسیح در زمان پنتیوس پیلاتس رنج مشاهده پاسخ

در انجیل لوقا 25:23 -13 و 32-34 و44-46 می خوانیم: « پیلاتس سران کاهنان و بزرگان ‏قوم و مردم را فرا خواند و به آنها گفت: « این مرد را به تهمت شوراندن مردم؛ نزد من آوردید ‏من در ح

Jan/18/2016 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 866 بازدید 1  

مسیحیان ایمان دارند که : عیسی مسیح دوباره به این جهان بازگشت مشاهده پاسخ

در اعمال 10:1 -11 می خوانیم :« هنگامی که می رفت و شاگردان به آسمان چشم دوخته بودند ‏ناگاه دو مرد سفید پوش در کنارشان ایستادندو گفتند :« ای مردان جلیلی؛ چرا ایستاده به آسمان ‏چشم

Jan/18/2016 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 831 بازدید 0  

مسیحیان ایمان دارند که : عیسی مسیح به قدرت روح القدس در مریم مشاهده پاسخ

حال به تشریح کتابمقدسی این حقایق می‌پردازیم :‏ ‏« تولد عیسی مسیح اینچنین روی داد: مریم، مادر عیسی؛ نامزد یوسف بود اما پیش از آنکه به ‏هم بپیوندند معلوم شد که مریم از روح ال

Jan/18/2016 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 653 بازدید 0