چرا خدا اجازه می‌دهد رنج و بدبختی دامنگیر انسان شود؟ مشاهده پاسخ

در این قسمت به یکی از مسائل پیچیده عصر خود می‌پردازیم. مسائل مهم‌تر و بغرنج‌تر از مسائل معجزات نیز وجود دارند مانند: چرا مردم بی‌گناه باید رنج بکشند؟ چرا برخی اطفال معصوم نابینا

Jan/18/2016 مسئله رنج و زحمت کشیش ورژ باباخانی 1746 بازدید 2  

چرا خدا اجازه می دهد که بلایای طبیعی مثل زمین لرزه، طوفان، و مشاهده پاسخ

چرا خدا اجازه می دهد زلزله، طوفان، سونامی، گردباد، آتشفشان، رانش زمین، و سایر بلاهای طبیعی اتفاق بیفتند؟ در اواخر 2004 فاجعة سونامی در آسیا، طوفان و گرداب کاترینا در 2005 در جنوب شرقی آمریکا و گردب

Jan/18/2016 مسئله رنج و زحمت کشیش ورژ باباخانی 1100 بازدید 2  

آیا خدا شر(پلیدی) را آفریده است؟ مشاهده پاسخ

یکی از سؤالاتی که در این دوران از تاریخ بشریت با آن بسیار سر و کار داریم، این است که با وجود این همه خرابیها، بلاها و دیگر چیزهای تخریب کننده ای که در جهان وجود دارد و به نظر می رسد که همه آنها از یک

Jan/18/2016 مسئله رنج و زحمت کشیش ورژ باباخانی 1340 بازدید 1