در انجیل لوقا باب 22آیه 31 خداوندمان میفرماید که شیطان از ا مشاهده پاسخ

شیطان دشمن خداست و هر دشمنی با دشمنش در گفتگو قرار می گیرد اما مسلما" شیطان قدرت مطلق ندارد و برای اقداماتش می باید از خدا اجازه بخواهد و تحت کنترل و حاکمیت خدا عمل می کند. پاسخ از: کشیش

Apr/19/2017 مسئله رنج و زحمت Vrezh Babakhani 896 بازدید 1  

آیا شیطان اجازه صدمه زدن به انسان ایماندار را دارد. هم از را مشاهده پاسخ

بلی شیطان می تواند به ایمانداران صدمه بزند، اگر ایماندار هشیار و بیدار نباشد و به او مهلت دهد. در اول پطرس 5: 8 می فرماید: هشیار و مراقب باشید، زیرا دشمن شما ابلیس، همچون شیری غران در گردش است و کس

Apr/19/2017 مسئله رنج و زحمت کشیش ورژ باباخانی 812 بازدید 0  

آیا چشم و نظر بد در کتاب مقدس پذیرفته شده است؟ مشاهده پاسخ

مسائلی مانند چشم بد خرافی می باشند و در کتاب مقدس به هیچ عنوان اشاره ای نشده که کسی به چشم بد معتقد بوده باشد. کتاب مقدس هر گونه لعنت را از جانب شریر می داند و شیطانی و کسی که خود را تحت پوشش خون مسیح

Dec/16/2016 مسئله رنج و زحمت کشیش ورژ باباخانی 972 بازدید 1  

چگونه خدا می تواند با محبت و در ضمن قادر مطلق باشد و هنوز بد مشاهده پاسخ

آنچه فلاسفه آن را " مشکل بدی و شرارت" می نامند، هم خانواده مباحثی از قبیل وجود طبیعت بدی و نتیجه گیری اینکه خدا وجود ندارد یا احتمالا" وجود ندارد، می باشد. نوع قدیمی این بحث این است

Jan/18/2016 مسئله رنج و زحمت کشیش ورژ باباخانی 985 بازدید 5  

گل خار مرگ مشاهده پاسخ

آنچه امروزه بسیاری از مسیحیان از آن وحشت دارند بوی خوشِ مرگ ناخوشایند است. شاید این گفته به دیده و پندار شگفت انگیز باشد، ولی به گمانم نباید آن روی زیبای سکه مرگ را نادیده انگاشت. شوربختانه برخور

Jan/18/2016 مسئله رنج و زحمت کشیش ورژ باباخانی 998 بازدید 5  

صدای درد و رنج را خدا می شنود! مشاهده پاسخ

در تاریخ 22 دسامبر سال 2006 میلادی، ابر تیره‌ای بر آسمان خانواده ما سایه افکند. در آن روز آدینه که دقیقاً یک روز پس از بیست و دومین سالگرد ازدواجم با کارولین بود، آگاه شدم که سرطان خون دارم. ع

Jan/18/2016 مسئله رنج و زحمت کشیش ورژ باباخانی 1029 بازدید 3