پولس رسول در اول قرنتیان باب 13 آیات 8 تا 11 می‌نویسد که تما مشاهده پاسخ

در باره پایان پذیرفتن عطایا پس از شکل گیری عهد جدید، این یک مسئله کاملا" رد شده می باشد، اگرچه بعضی از کلیساها هنوز خود را به این تز رد شده دلخوش کرده اند. در اول قرنتیان فصل 13 در صورتی

Jan/02/2018 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 754 بازدید 1  

چرا برخی از اعضای کلیسای پنطیکاستی اصرار دارند دیگران به زبا مشاهده پاسخ

بنده ویدیویی که فرستادین مشاهده کردم و این جوان متأسفانه برخورد درست و بالغی با این شخص مسلمان نکرده است. تکلم به زبانها در صورتی که به همراه ترجمه نباشد باعث بنا و تقویت و نجات اشخاص نخواهد شد و استف

Dec/31/2017 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 1040 بازدید 3  

من چندین سال است که در مورد ادیان مختلف و وجود خدا در حال تح مشاهده پاسخ

شما می بایست تحقیقات خود را در این مورد ادامه بدهید و برای همین منظور وب سایت یا اپلیکیشن پرپاسخ در اختیارتان قرار گرفته است تا تحقیقات گسترده خود را در باره مسیحیت و پاسخ کتاب مقدس مسیحیان به همه فلس

Dec/22/2017 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 481 بازدید 0  

آیا ما می توانیم دوباره در این جهان زندگی کنیم؟ یعنی در آیند مشاهده پاسخ

تناسخ ارواح یا دوباره به دنیا آمدن و هم زاد داشتن و اینگونه اعتقادات که بسیاری از این نوع اعتقادات از بودیسم و هندویسم نشأت می گیرد که کاملا" مخالف ایمان مسیحی و کتاب مقدس می باشد و نیز امری بسیا

Nov/29/2017 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 533 بازدید 0  

منشاء هالووین چیست؟ مشاهده پاسخ

‎حدود  ٢٠٠ سال پيش از ميلاد مسيح، اقوام كلتى كشور ايرلند سعى مى كردند خودشان را از ارواح سرگردان مردگانشان حفظ كنند . به همين منظور در جشن سمهين (خدای مرگ) كه شب شروع سال نوى اقوام كلتى

Oct/31/2017 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 753 بازدید 0  

آیا کتاب مقدس به قانون کارما اشاره کرده و آیا مسیحیت این قان مشاهده پاسخ

کارما به آن ترتیب که در بودیسم یا هندویسم رایج است مورد تأئید مسیحیت نیست! البته مسیحیت نیز معتقد است که شخص آنچه را می کارد، آن را نیز درو خواهد کرد (غلاطیان 6: 7) اما این به آن مفهوم کارما نیست. مسی

Oct/28/2017 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 761 بازدید 3