اپیکوریون درعهد جدید به چه کسانی اطلاق می شود؟ مشاهده پاسخ

اپیکور که در سال 306 قبل از میلاد این مکتب را تأسیس کرد، یک نفر آتنی بود که تحصیلات خود را در آتن انجام داد. تعالیم او در آثار یکی از شاگردانش بنام لوکرتیوس منعکس می باشد که خود یکی از فلاسفه مادی روم

Feb/15/2018 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 444 بازدید 1  

نقولاویان چه کسانی بودند؟ مشاهده پاسخ

نقولاویان ایماندارانی بودند که به خاطر لذت بردن از بعضی از گناهان جامعه افسس، حد وسط را در ایمان اتخاذ کرده بودند. آنها به دروغ خود را " رسولان" می نامیدند (مکاشفه 2: 2). نقولاوی شاید ا

Feb/15/2018 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 874 بازدید 1  

همسر بنده چند سالی هست ک پیام را شنیده و با من به کلیسا می ا مشاهده پاسخ

در مسئله ایمان به مسیح، مهمترین امر این است که شخص به کتاب مقدس به عنوان مرجع ایمان و عمل خود معتقد باشد و به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهنده اش اعتراف کند و ایمان داشته باشد که او از مردگان بر

Jan/29/2018 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 489 بازدید 0  

!من خیلی علاقه مند هستم که مورمون بشوم ودر تهران زندگی می کن مشاهده پاسخ

مذهب مورمون در میان مسیحیان به عنوان یک بدعت شناخته می شود و تعالیم بسیار غلط و غیرکتاب مقدسی دارند. در زیر کپی مقاله ای که برای شناخت عقاید مورمونها و رد عقاید آنها نگاشته شده از وب سایت پرپاسخ برایت

Jan/11/2018 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 892 بازدید 1  

آیا ارواح بر ضد خود عمل می کنند؟ در کلام خدا فرموده مسیح گفت مشاهده پاسخ

شیطان برای مقابله با خداوندِ ما و کلیسایش و فریب مردم، به کپی کردن روشهای کتاب مقدسی مبادرت می ورزد، اما باید بدانیم که افرادی که به ظاهر توسط شیطان پرستان و جادوگران از دیوها رها می شوند، به هیچ وجه

Jan/03/2018 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 769 بازدید 0  

آیا انرژی از خداست، اینکه بعضی ها اعتقاد به انرژی درمانی دار مشاهده پاسخ

انرژی درمانی، امری است که از دیدگاه کلام خدا پذیرفته شده نیست. مسلماً خدا، خدایی است رحیم و رؤف و با محبت که افراد را در اینجا و آنجا گاهی شفا می بخشد، اما این دلیل بر صحت روش بکار برده شده برای شفا ن

Jan/03/2018 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 543 بازدید 0