چگونه مسیحیت با هندوئیزم مرتبط می‌گردد؟ مشاهده پاسخ

چگونه مسیحیت با هندوئیزم مرتبط می‌گردد؟   اغلب که برمی‌گردم و با دلتنگی به هندوستان جایی که در آنجا بزرگ ‌شدم فکر می‌کنم، یک شب دیروقت در یک گفتگو درباره نقش یک هندو یا

Jan/18/2016 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 814 بازدید 2  

یک مسیحی به چه شکل می‌تواند با یک بودایی به محاوره بپردازد؟ مشاهده پاسخ

کشش و جاذبه‌های معنوی در مشرق زمین و به شکل خاص بودیست به این دلیل قدرتمند است که روح بشر در تمنای دریافت پاسخ‌های روحانی است. از این‌ رو، هرگاه که یک مسیحی با شخصی با یک باور متفاوت از

Jan/18/2016 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 919 بازدید 4