کتاب مقدس درباره معجزات شیطانی چه می گوید؟ مشاهده پاسخ

شما به سختی می توانید کسی را پیدا کنید که از برخی معجزات مذهبی  چیزی نشنیده باشد. بسیاری از کاتولیکها به صحت روایتهای مختلف از تجلی مریم باکره، استیگماتا، گریه و خونریزی از مجسمه، و حتی اجساد تبا

Oct/04/2016 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 1258 بازدید 3  

مکتب یزیدی چیست، و یزیدیها به چه چیز معتقدند؟ مشاهده پاسخ

مکتب یزیدی مذهب گروهی از مردم کرد است که اصالتاً در عراق زندگی میکنند. برخی از یزیدیها نیز در ارمنستان، ترکیه، ایران، گرجستان، و سوریه زندگی میکنند. کردها معمولاً به عنوان یک گروه قومیتی ایرانی شناخته

Sep/02/2016 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 1573 بازدید 3  

آیا سنگ معلق در فلسطین، پایه کتاب مقدسی دارد؟ مشاهده پاسخ

هر موضوعی که در کتاب مقدس به آن اشاره نشده، برای یک مسیحی سندیت ندارد و این موضوع نیز یکی از آنها است. کتاب مقدسی هیچ اشاره ای به سنگ معلق نکرده و اصولاً ما مسیحیان به چنین چیزی اعتقاد نداریم.

Jun/13/2016 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 782 بازدید 0  

آیا از نظر کتاب مقدس، جن و سایر موجودات فرا طبیعی وجود دارند مشاهده پاسخ

 بله از نظر کتاب مقدس در دنیای ما، دیوها و ارواح پلید و موجودات فراطبیعی وجود دارند. در کتاب مقدس می خوانیم که شیطان موجودی است که باعث وسوسه آدم و حوا شد و در تمام عهد عتیق و جدید فعال است و با

Jun/09/2016 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 867 بازدید 0  

طبق کتاب مقدس سقوط شیطان وارواح شریر قبل ازسقوط آدم بوده یاب مشاهده پاسخ

از کتاب پیدایش فصل سوم کاملا" مشخص است که شیطان قبل از سقوط آدم و حوا سقوط کرده است و سقوط شیطان سقوط فرشتگانش را نیز در بر داشت. در باره سقوط شیطان و علت آن در کتاب حزقیال 28: 12-19بطور مفصل توض

Jun/08/2016 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 1108 بازدید 6  

آیا مسیحیت به طلسم اعتقادی دارد؟ مشاهده پاسخ

در کتاب مقدس مسیحیان در تثنیه 18: 10-12، خداوند اشاره می کند که هر گونه فالگیری، طلسم، غیبگویی، افسونگری یا جادوگری و احضار ارواح یا رمالی یا گفتگو با مردگان امری شیطانی است و خداوند از آنها کراهت دار

May/24/2016 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 1807 بازدید 0