فراماسون چیست و انان چه اعتقاداتی دارند؟ مشاهده پاسخ

فراماسون یا ستاره شرق و سازمانهای مخفی مانند آنان در ظاهر گردهم آئیهای بی ضرر می مانند. بسیاری از آنان ظاهرا ایمان به خداوند را رواج می دهند. اما با نگاهی عمیقتر به وضوح دیده می شود که تنها معیار ایما

Oct/11/2016 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 1510 بازدید 4  

"جادوگری" یا شامانیسم چیست؟ مشاهده پاسخ

جادوگری یک جهان بینی مجعول، در تضاد با دیدگاه مسیحیت است که در آن مداخله کننده، بین طبیعت و ماورای طبیعت یک جادوگر نامیده می شود. جادوگری به روح‌باوری مربوط است، اعتقاد به اینکه ارواح در دنیای فی

Oct/06/2016 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 1132 بازدید 0  

کتاب مقدس درباره معجزات شیطانی چه می گوید؟ مشاهده پاسخ

شما به سختی می توانید کسی را پیدا کنید که از برخی معجزات مذهبی  چیزی نشنیده باشد. بسیاری از کاتولیکها به صحت روایتهای مختلف از تجلی مریم باکره، استیگماتا، گریه و خونریزی از مجسمه، و حتی اجساد تبا

Oct/04/2016 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 1172 بازدید 3  

مکتب یزیدی چیست، و یزیدیها به چه چیز معتقدند؟ مشاهده پاسخ

مکتب یزیدی مذهب گروهی از مردم کرد است که اصالتاً در عراق زندگی میکنند. برخی از یزیدیها نیز در ارمنستان، ترکیه، ایران، گرجستان، و سوریه زندگی میکنند. کردها معمولاً به عنوان یک گروه قومیتی ایرانی شناخته

Sep/02/2016 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 1495 بازدید 3  

آیا سنگ معلق در فلسطین، پایه کتاب مقدسی دارد؟ مشاهده پاسخ

هر موضوعی که در کتاب مقدس به آن اشاره نشده، برای یک مسیحی سندیت ندارد و این موضوع نیز یکی از آنها است. کتاب مقدسی هیچ اشاره ای به سنگ معلق نکرده و اصولاً ما مسیحیان به چنین چیزی اعتقاد نداریم.

Jun/13/2016 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 723 بازدید 0  

آیا از نظر کتاب مقدس، جن و سایر موجودات فرا طبیعی وجود دارند مشاهده پاسخ

 بله از نظر کتاب مقدس در دنیای ما، دیوها و ارواح پلید و موجودات فراطبیعی وجود دارند. در کتاب مقدس می خوانیم که شیطان موجودی است که باعث وسوسه آدم و حوا شد و در تمام عهد عتیق و جدید فعال است و با

Jun/09/2016 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 814 بازدید 0