!من خیلی علاقه مند هستم که مورمون بشوم ودر تهران زندگی می کن مشاهده پاسخ

مذهب مورمون در میان مسیحیان به عنوان یک بدعت شناخته می شود و تعالیم بسیار غلط و غیرکتاب مقدسی دارند. در زیر کپی مقاله ای که برای شناخت عقاید مورمونها و رد عقاید آنها نگاشته شده از وب سایت پرپاسخ برایت

Jan/11/2018 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 933 بازدید 1  

آیا ارواح بر ضد خود عمل می کنند؟ در کلام خدا فرموده مسیح گفت مشاهده پاسخ

شیطان برای مقابله با خداوندِ ما و کلیسایش و فریب مردم، به کپی کردن روشهای کتاب مقدسی مبادرت می ورزد، اما باید بدانیم که افرادی که به ظاهر توسط شیطان پرستان و جادوگران از دیوها رها می شوند، به هیچ وجه

Jan/03/2018 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 787 بازدید 0  

آیا انرژی از خداست، اینکه بعضی ها اعتقاد به انرژی درمانی دار مشاهده پاسخ

انرژی درمانی، امری است که از دیدگاه کلام خدا پذیرفته شده نیست. مسلماً خدا، خدایی است رحیم و رؤف و با محبت که افراد را در اینجا و آنجا گاهی شفا می بخشد، اما این دلیل بر صحت روش بکار برده شده برای شفا ن

Jan/03/2018 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 564 بازدید 0  

پولس رسول در اول قرنتیان باب 13 آیات 8 تا 11 می‌نویسد که تما مشاهده پاسخ

در باره پایان پذیرفتن عطایا پس از شکل گیری عهد جدید، این یک مسئله کاملا" رد شده می باشد، اگرچه بعضی از کلیساها هنوز خود را به این تز رد شده دلخوش کرده اند. در اول قرنتیان فصل 13 در صورتی

Jan/02/2018 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 804 بازدید 1  

چرا برخی از اعضای کلیسای پنطیکاستی اصرار دارند دیگران به زبا مشاهده پاسخ

بنده ویدیویی که فرستادین مشاهده کردم و این جوان متأسفانه برخورد درست و بالغی با این شخص مسلمان نکرده است. تکلم به زبانها در صورتی که به همراه ترجمه نباشد باعث بنا و تقویت و نجات اشخاص نخواهد شد و استف

Dec/31/2017 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 1072 بازدید 3  

من چندین سال است که در مورد ادیان مختلف و وجود خدا در حال تح مشاهده پاسخ

شما می بایست تحقیقات خود را در این مورد ادامه بدهید و برای همین منظور وب سایت یا اپلیکیشن پرپاسخ در اختیارتان قرار گرفته است تا تحقیقات گسترده خود را در باره مسیحیت و پاسخ کتاب مقدس مسیحیان به همه فلس

Dec/22/2017 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 498 بازدید 0