آیا مسیحیت به تناسخ و بازگشت روح در کالبد دیگر اعتقاد دارد؟ مشاهده پاسخ

در اعتقادات بودائیان و هندوها باوری وجود دارد به اسم تناسخ ارواح که معتقدند هر شخص مطابق زندگی خوب یا بدی که می کند، پس از مردن طیفی وسیع وجود دارد که شخص یا تبدیل به انسانی شریف تر یا حیوانی پست تر خ

Jun/25/2020 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 28 بازدید 0  

باور عرفانی درخشش الهی چیست؟ مشاهده پاسخ

ایده درخشش الهی، که بیشتر در مذاهب عرفانی و ناستیکی متداول است، چنین باور دارد که هر انسانی ارتباطی خاص با خدا دارد و یا "بخشی" از خدا در او می باشد. بنابراین هدف زندگی این است که اجازه دهیم

May/25/2020 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 86 بازدید 1  

مفهوم نیروانا در بودیسم چیست؟ مشاهده پاسخ

نیروانا ، بنابر عقیده بودیسم ، حالت ذهنی پیچیده ای است که شخص از رنج و درد این جهان گریخته و متوجه اتحاد خود با کائنات می شود. فردی که هوشیاری او وارد نیروانا می شود، می تواند نهایتاً چرخه تناسخ را پش

May/13/2020 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 117 بازدید 1  

مذهب هاره کریشنا چیست و پیروان آن به چه اعتقاد دارند؟ مشاهده پاسخ

جواب: منشاء هاره کریشنا، که گودیا وائیشنویسم یا چیتانیا واشنوویسم هم نام دارد، از طریق انجمن بین المللی هشیاری کریشنا (ISKCON) تبلیغ می شود. هاره کریشنا فرقه ای عرفانی از هندوئیسم است. این فرقه ا

May/13/2020 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 91 بازدید 0  

در برنامه تلویزبونی، ارزش فال، مراسم نیروهای تاریک، جادوگری مشاهده پاسخ

جهت پاسخ به سؤال شما در باره مدیتیشن یا به زبان فارسی تفکر و تعمق، لطفاً به مقاله زیر که برگرفته از وب سایت پرپاسخ می باشد، توجه کنید: بودیسم چیست و بودایی ها به چه ایمان دارند؟ بودیسم یکی از اد

Apr/11/2020 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 111 بازدید 1  

از این دو گروه کدام یک مسیحی راست کیش هستند؟ گروه یکم که درب مشاهده پاسخ

هیچکدام از این برداشتها، صحت الاهیاتی ندارند. دوستانی که معتقد به رعایت شریعت، مراسم و اعیاد یهود می باشند، اگر کمی در عهدجدید تعمق کنند متوجه خواهند شد که تنها بخش از قوانین شریعت که مسیحیان مؤظف به

Apr/11/2020 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 103 بازدید 0