بر اساس پیشگویی های کتاب مقدس در زمانهای آخر چه اتفاقاتی رخ مشاهده پاسخ

کتاب مقدس مطالب زیادی درباره آخر زمان می گوید. تقریباً هر یک از کتابهای کتاب مقدس شامل پیشگویی در مورد آخر زمان می باشد. جمع آوری همه این پیش گویی ها و تنظیم آنها امری مشکل است. در ادامه، خلاصه ا

Aug/12/2020 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 13 بازدید 1  

آیا می توان از آلات موسیقی در پرستش کلیسایی استفاده کرد؟ مشاهده پاسخ

در تمام نمونه هایی که ایمانداران در عهد جدید برای پرستش گرد هم جمع می شدند، هیچ نمونۀ واضحی نیست که در آن آلات موسیقی به کار رفته باشد. اکثر کلیساهای امروز از انواع آلات موسیقی استفاده می کنند، ا

Aug/12/2020 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 4 بازدید 0  

چگونه عیسی مسیح روز سبت (استراحت) ما می باشد؟ مشاهده پاسخ

نکته کلیدی برای درک اینکه چرا عیسی مسیح روز سبت (روز استراحت) ما می باشد ریشه در واژه عبری “سبت” به معنی “روز استراحت ، روزی که نباید در آن کار کرد” دارد. منشاء این روز به زمان

Aug/12/2020 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 5 بازدید 0  

من براساس اصول کتاب مقدس تعمید آب نگرفته ام؟ آیا باید دوباره مشاهده پاسخ

موضع کتاب مقدس در مورد تعمید آب بسیار واضح و روشن است. ما باید در این مورد دو نکته را درک کنیم. نکته اول، تعمید زمانی صورت می گیرد که فرد، عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده خود دریافت کند و برای ن

Aug/12/2020 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 3 بازدید 1  

نقدی بر هماورد طلبی در قرآن مشاهده پاسخ

مفسرین اسلامی مدعی آنند که یکی ازدلایل اعجاز قرآن، تحدی و یا هماورد طلبی است که دانشمندان علوم قرآنی درضمن مبحث اعجاز به آن پرداخته اند و در این راستا مدعی هستند هیچ کس توان هماورد جویی و یا تحدی

Feb/21/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 101534 بازدید 820  

نقدی بر جنین شناسی اسلامی در قرآن مشاهده پاسخ

چند سال قبل، کشورهای اسلامی، از جمله کشورعربستان سعودی، سر و صدای  زیادی در مورد سرگذشت مراحل جنین در رحم زنان باردار به راه انداختند. آنها در کشورسعودی مدعی شدند که شخصی بنام دکتر کیت مور ع

Feb/12/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 86262 بازدید 1093  

  رابطه سلمان فارسی  با محمد و قرآن یعنی کتاب مسلمین چیست؟ مشاهده پاسخ

چندی پیش کتابی را مطالعه می کردم به نام: "سلمان فارسی ایرانی نژاد و یا کشیش سریانی". نویسنده این کتاب، زنده یاد آقای امیرحسین خنجی است. این کتاب مرا مجاب کرد که در مورد سلمان فارسی مقاله ای

Jan/27/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 47486 بازدید 126  

آیا در کتاب مقدس، نبوتی در باره آمدن محمد هست؟ مشاهده پاسخ

پاسخ: سه بخش در کتاب مقدس هست که مسلمانان اغلب به عنوان نبوت درباره آمدن محمد به ان اشاره میکنند: تثنیه فصل ۱۸ آیات ۱۵ تا ۲۲، غزل های سلیمان ۵ آیه ۱۶ و انجیل یوحنا ۱۶ آیات ۵ تا ۱۱. اول، در تثنیه ۱۸

Jan/27/2016 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 27777 بازدید 11  

نقدی بر برده داری در اسلام مشاهده پاسخ

موضوع برده داری در اسلام موجب آن  شده است  که طرفداران اسلام در توجیه این مسئله گام هایی بردارند. دراین راستا، آنها مدعی هستند که امروزه اسلام انواع برده داری را منع کرده و فقط ب

Jun/08/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 21234 بازدید 121  

نقدی بر جنین شناسی اسلامی در قرآن مشاهده پاسخ

چند سال قبل، کشورهای اسلامی، از جمله کشورعربستان سعودی، سر و صدای  زیادی در مورد سرگذشت مراحل جنین در رحم زنان باردار به راه انداختند. آنها در کشورسعودی مدعی شدند که شخصی بنام دکتر کیت مور ع

Feb/12/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 86262 بازدید 1093  

نقدی بر هماورد طلبی در قرآن مشاهده پاسخ

مفسرین اسلامی مدعی آنند که یکی ازدلایل اعجاز قرآن، تحدی و یا هماورد طلبی است که دانشمندان علوم قرآنی درضمن مبحث اعجاز به آن پرداخته اند و در این راستا مدعی هستند هیچ کس توان هماورد جویی و یا تحدی

Feb/21/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 101534 بازدید 820  

نقدی بر ادعای معجزه قرآن در بیان وجود دو دریای شور و شیرین د مشاهده پاسخ

مفسرین اسلامی چند سالی است، که با عکس و فیلمهایی که نشانگرتصاویری از برخورد دو دریای بالتیک و دریای شمال به یکدیگراست و علیرغم این برخورد آب، این دو دریا هرگز با یکدیگر ترکیب نمی شوند، سعی در اثب

May/19/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 13884 بازدید 142  

  رابطه سلمان فارسی  با محمد و قرآن یعنی کتاب مسلمین چیست؟ مشاهده پاسخ

چندی پیش کتابی را مطالعه می کردم به نام: "سلمان فارسی ایرانی نژاد و یا کشیش سریانی". نویسنده این کتاب، زنده یاد آقای امیرحسین خنجی است. این کتاب مرا مجاب کرد که در مورد سلمان فارسی مقاله ای

Jan/27/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 47486 بازدید 126  

نقدی بر برده داری در اسلام مشاهده پاسخ

موضوع برده داری در اسلام موجب آن  شده است  که طرفداران اسلام در توجیه این مسئله گام هایی بردارند. دراین راستا، آنها مدعی هستند که امروزه اسلام انواع برده داری را منع کرده و فقط ب

Jun/08/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 21234 بازدید 121