در غلاطیان فصل 3 آیه 22 می خوانیم : زيرا كتاب آسمانی می‌ فرم مشاهده پاسخ

همه نقل قولها در بعضی از کتاب مقدسها با اشاره به آیات مربوطه در عهدعتیق قید شده اند. در ضمن شما می توانید با مراجعه به وب سایت زیر و نوشتن بعضی از کلمات که در آیه موجود است، آیات قید شده در عهدعتیق را

Jan/12/2020 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 32 بازدید 0  

رومیان ۱۳ : ۱ خیلی شفاف و ساده از ما ایماندران در خصوص عملم مشاهده پاسخ

در تفسیر کلام خدا و نیز در شکل گیری یک آموزه یا تعلیم کتاب مقدسی، رعایت این مسئله بسیار حائز اهمیت است که فقط به یک یا دو آیه در کتاب مقدس اکتفا نکنیم و به تمام متن کتاب مقدس وفادار باشیم. وقتی به مجم

Jan/10/2020 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 26 بازدید 0  

سلام من در ایران زندگی می کنم و به مسیح ایمان آوردم و فعالیت مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیز و گرامی سلام و روز به خیر، برای ایمان گران بهایی که به خداوند ما عیسی مسیح دارید و برای پیروی فداکارانه شما از خداوندمان شکرگزاریم. جهت کمک و راهنمایی های لازم، آدرس ایمیلتان را

Jan/09/2020 مشتاقان انجیل کشیش ورژ باباخانی 34 بازدید 1  

در دوم قرنتیان فصل 10 آیه 17 می خوانیم که : چنانكه كتاب‌مقدس مشاهده پاسخ

1- دوم قرنتیان فصل 10 آیه 17 نقل قولی است از عهدعتیق کتاب ارمیاء فصل 9 آیه 24. 2- دوم قرنتیان فصل 8 آیه 15 نقل قولی است از عهدعتیق کتاب خروج فصل 16آیه 18. 3- دوم قرنتیان فصل 4 آیه 13 نقل قو

Jan/09/2020 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 28 بازدید 1  

تفسیر متی 5 آیه 6 چیست؟ "خوشابحال گرسنگان و تشنگان عدالت زیر مشاهده پاسخ

کلام خدا آنقدر واضح و روشن سخن می گوید که نیازی به تفسیر در این قسمت نیست. این آیات کاملاً آشکار هستند. عیسی مسیح وعده می دهد که هر کس که گرسنه  و تشنه عدالت باشد و از ظلم و گناه و شرارت دوری گزی

Jan/09/2020 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 33 بازدید 1  

نقدی بر هماورد طلبی در قرآن مشاهده پاسخ

مفسرین اسلامی مدعی آنند که یکی ازدلایل اعجاز قرآن، تحدی و یا هماورد طلبی است که دانشمندان علوم قرآنی درضمن مبحث اعجاز به آن پرداخته اند و در این راستا مدعی هستند هیچ کس توان هماورد جویی و یا تحدی

Feb/21/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 101220 بازدید 819  

نقدی بر جنین شناسی اسلامی در قرآن مشاهده پاسخ

چند سال قبل، کشورهای اسلامی، از جمله کشورعربستان سعودی، سر و صدای  زیادی در مورد سرگذشت مراحل جنین در رحم زنان باردار به راه انداختند. آنها در کشورسعودی مدعی شدند که شخصی بنام دکتر کیت مور ع

Feb/12/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 85873 بازدید 1091  

  رابطه سلمان فارسی  با محمد و قرآن یعنی کتاب مسلمین چیست؟ مشاهده پاسخ

چندی پیش کتابی را مطالعه می کردم به نام: "سلمان فارسی ایرانی نژاد و یا کشیش سریانی". نویسنده این کتاب، زنده یاد آقای امیرحسین خنجی است. این کتاب مرا مجاب کرد که در مورد سلمان فارسی مقاله ای

Jan/27/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 47009 بازدید 125  

آیا در کتاب مقدس، نبوتی در باره آمدن محمد هست؟ مشاهده پاسخ

پاسخ: سه بخش در کتاب مقدس هست که مسلمانان اغلب به عنوان نبوت درباره آمدن محمد به ان اشاره میکنند: تثنیه فصل ۱۸ آیات ۱۵ تا ۲۲، غزل های سلیمان ۵ آیه ۱۶ و انجیل یوحنا ۱۶ آیات ۵ تا ۱۱. اول، در تثنیه ۱۸

Jan/27/2016 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 23113 بازدید 11  

نقدی بر برده داری در اسلام مشاهده پاسخ

موضوع برده داری در اسلام موجب آن  شده است  که طرفداران اسلام در توجیه این مسئله گام هایی بردارند. دراین راستا، آنها مدعی هستند که امروزه اسلام انواع برده داری را منع کرده و فقط ب

Jun/08/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 20939 بازدید 121  

نقدی بر جنین شناسی اسلامی در قرآن مشاهده پاسخ

چند سال قبل، کشورهای اسلامی، از جمله کشورعربستان سعودی، سر و صدای  زیادی در مورد سرگذشت مراحل جنین در رحم زنان باردار به راه انداختند. آنها در کشورسعودی مدعی شدند که شخصی بنام دکتر کیت مور ع

Feb/12/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 85873 بازدید 1091  

نقدی بر هماورد طلبی در قرآن مشاهده پاسخ

مفسرین اسلامی مدعی آنند که یکی ازدلایل اعجاز قرآن، تحدی و یا هماورد طلبی است که دانشمندان علوم قرآنی درضمن مبحث اعجاز به آن پرداخته اند و در این راستا مدعی هستند هیچ کس توان هماورد جویی و یا تحدی

Feb/21/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 101220 بازدید 819  

نقدی بر ادعای معجزه قرآن در بیان وجود دو دریای شور و شیرین د مشاهده پاسخ

مفسرین اسلامی چند سالی است، که با عکس و فیلمهایی که نشانگرتصاویری از برخورد دو دریای بالتیک و دریای شمال به یکدیگراست و علیرغم این برخورد آب، این دو دریا هرگز با یکدیگر ترکیب نمی شوند، سعی در اثب

May/19/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 13528 بازدید 142  

  رابطه سلمان فارسی  با محمد و قرآن یعنی کتاب مسلمین چیست؟ مشاهده پاسخ

چندی پیش کتابی را مطالعه می کردم به نام: "سلمان فارسی ایرانی نژاد و یا کشیش سریانی". نویسنده این کتاب، زنده یاد آقای امیرحسین خنجی است. این کتاب مرا مجاب کرد که در مورد سلمان فارسی مقاله ای

Jan/27/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 47009 بازدید 125  

نقدی بر برده داری در اسلام مشاهده پاسخ

موضوع برده داری در اسلام موجب آن  شده است  که طرفداران اسلام در توجیه این مسئله گام هایی بردارند. دراین راستا، آنها مدعی هستند که امروزه اسلام انواع برده داری را منع کرده و فقط ب

Jun/08/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 20939 بازدید 121