در کلیسایی که من می روم تندیسی از تصاویر مسیح و یارانش و نه مشاهده پاسخ

کلیسای اولیه در خانه ها یکدیگر را ملاقات می کردند و در آن زمان مسیحیان نمی توانستند در ساختمانی رسمی و شناخته شده به عنوان کلیسا جمع شوند. پس از قرن سوم میلادی که امپراطوری روم در برابر پیام مسیحیت به

Dec/15 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 4 مشاهده شده 0  

آیا مردگان بعد از مرگشان قادر هستند که به خواب ما بیایند و مشاهده پاسخ

در کتاب مقدس هر گونه تماس با دنیای مردگان، عملی شیطانی و برابر با جادوگری و دیگر اعمال تاریکی شناخته شده است. اما خوابهایی که افراد می بینند چیست؟ روانشناسان اینگونه خوابها را نتیجه افسردگی و حس تق

Dec/15 سوالات رایج کشیش ورژ باباخانی 5 مشاهده شده 0  

پس از آن که یک شخص به عیسی مسیح ایمان می آورد چه تحولی باید مشاهده پاسخ

  پس از ایمان و تسلیم شدن و پیروی عیسی مسیح بعضی تحولات آنی و بعضی تحولات تدریجی که مسیحیان به آن تقدیس آنی و تقدیس تدریجی می گویند اتفاق می افتد. بعضی از این تحولات را در زیر نام می برم: 1

Dec/15 سوالات رایج کشیش ورژ باباخانی 7 مشاهده شده 0  

آیا در کتاب مقدس، نبوتی در باره آمدن محمد هست؟ مشاهده پاسخ

پاسخ: سه بخش در کتاب مقدس هست که مسلمانان اغلب به عنوان نبوت در باره آمدن محمد به ان اشاره میکنند: تثنیه فصل ۱۸ آیات ۱۵ تا ۲۲، غزل های سلیمان ۵ آیه ۱۶ و انجیل یوحنا ۱۶ آیات ۵ تا ۱۱. اول، در تثنیه ۱

Jan/27 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 6745 مشاهده شده 24  

فرق میان مسیحیت و دین یهود چیست؟                             مشاهده پاسخ

در میان ادیان بزرگ جهان، مسیحیت و دین یهود شباهتهای بسیاری با یکدیگر دارند. هر دو خدایی واحد، قادر مطلق ، حاضر مطلق ، عالم مطلق ، ابدی و ازلی را می پرستند. هر دو ایمان به خدای قدوس، عادل، و حق  ر

Nov/17 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 1264 مشاهده شده 7  

آیا زبانها نشانه تعمید در روح القدس است؟ چگونه عطای خود را مشاهده پاسخ

1- آیا تعمید در روح القدس همان صحبت کردن به زبانها است؟ زبانها اولین نشانه تعمید در روح القدس می باشد و البته باید توجه داشته باشید که می گویم اولین نشانه و نه تنها نشانه. یعنی امکان این وجود دارد

Mar/03 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 1080 مشاهده شده 11  

چرا باید کتاب مقدس را خوانده مطالعه کنیم؟ مشاهده پاسخ

ما باید کتاب مقدس را خوانده مطالعه کنیم چون کلام خداست. کتاب مقدس حقیقتا "نفس خداست" (2 تیموتاووس 3 :16). بعبارت دیگر، کلام خدا به ماست. فلاسفه سوالات زیادی کرده اند که خدا آنها را در کتا

Jan/18 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 757 مشاهده شده 29  

کتاب مقدس درباره تسخیر ارواح چه می گوید؟ آیا این امروزه هم ا مشاهده پاسخ

کتاب مقدس مثالهایی دربارة مردم تسخیر شده و یا متاثر بوسیلة ارواح ناپاک به ما می دهد. در اینجا به چند قسمت از کتاب مقدس اشاره می کنیم: متی 9: 32-33و 12: 22و 17 : 18، مرقس 5 : 1-20و 7: 26-30، لوقا 4:

Jan/18 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 551 مشاهده شده 25  

آیا در کتاب مقدس، نبوتی در باره آمدن محمد هست؟ مشاهده پاسخ

پاسخ: سه بخش در کتاب مقدس هست که مسلمانان اغلب به عنوان نبوت در باره آمدن محمد به ان اشاره میکنند: تثنیه فصل ۱۸ آیات ۱۵ تا ۲۲، غزل های سلیمان ۵ آیه ۱۶ و انجیل یوحنا ۱۶ آیات ۵ تا ۱۱. اول، در تثنیه ۱

Jan/27 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 6745 مشاهده شده 24