سؤل 1- پدر و پسر و روح القدس چه کسی هستند؟ سؤل 2: آیا دیو زدگی همان بیماریهای روانی می باشد و آیا کلیسای کاتولیک جن گیری را منع کرده است؟

پاسخ سؤال 1: لطفا برای قسمت پدر به این سوال در بخش ایمان مسیحی در وب سایت پرپاسخ مراجعه کنید: مسیحیان ایمان دارند به : یک خدا ، پدر قادر مطلق ، خالق آسمان و زمین و همۀ چیزهای دیدنی ‏و نادیدنی یعنی چه؟ و برای قسمت پسر در همان بخش ایمان مسیحی به سوال زیر مراجعه فرمایید:  مسیحیان ایمان دارند به : یک خداوند ، عیسی مسیح ، پسر یگانه خدا بوجود آمده از پدر پیش از ‏خلقت جهان ، نور از نور،‏ خدای حقیقی از خدای حقیق و برای روح القدس:  به قسمت روح القدس کیست و چه می کند در همان قسمت ایمان مسیحی مراجعه فرمایید. 

پاسخ سؤال 2: بله مسیح دیوها را اخراج می کرد و امروزه نیز مسیحیان دیوها را از دیوزدگان اخراج می کنند. بیماریهای روانی و دیوزدگی با یکدیگر فرق دارند. البته بعضی از بیماریهای روانی رابطه نزدیکی با دیوزدگی دارند. در ضمن کلیسای کاتولیک جن گیری را منع نکرده است و هنوز این خدمت در کلیسای کاتولیک ادامه دارد.  

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

 

Jan/18/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 524 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر