چرا من نباید اقدام به خودکشی کنم؟

قلب من همیشه نسبت به کسانی که میخواهند به زندگی خود پایان دهند می سوزد. اگر شما نیز هم اکنون چنین قصدی دارید، شاید این تمایل حاکی از حس نا امیدی و یأس باشد. شاید احساس میکنید که در ته چاهی افتاده اید و ایمان ندارید که بارقه های امید وجود دارد تا شرایط بهتر شوند. شاید به نظر می آید هیچ کس نمیتواند شما را درک کند و زندگی دیگر ارزش زیستن ندارد... احساس خُرد شدن چیزی است که بسیاری آنرا در زندگی خود چشیده اند. زمانی که من در چنین چاهی بسر میبُردم، این سئوال در ذهنم خطور میکرد: "آیا این ارادۀ خداست که من در چنین شرایطی قرار گیرم؟ آیا خدا اینقدر کوچک است که من حقیر را یاری دهد؟ آیا مشکلات من برای خدا آنقدر بزرگ هستند که او نمیتواند آنها را حل کند؟ خُرسندم به شما عرض کنم که اگر هم اکنون اجازه دهید که خدا در زندگی شما واقعاً خدا باشد، به شما ثابت خواهد کرد که تا چه اندازه بزرگ است! "زيرا نزد خدا هيچ امری محال نيست" (لوقا 1: 37). شاید صدمات گذشته آثار ناگواری را در زندگی شما بر جا گذاشته اند؛ آثاری از قبیل حسّ سخت ترد شدگی و تنهایی. این شرایط منجر به دلسوزی برای خود، عصبانیت ، تلخی، افکار و اعمال انتقام جویانه، ترسهای ناسالم و غیره میشود. همه اینها مشکلاتی را در روابط مهم شما پدید میآورند. با این وجود، خود کشی باعث تخریب عزیزانتان (آنانی که هرگز قصد صدمه زدن به آنها را نداشتید) میشود. آنها در طول عمر خود با چنین صدمات احساسی مواجه خواهند بود. چرا نباید اقدام به خودکشی کنید؟ دوست عزیز، مهم نیست که شرایط زندگی شما تا چه حد بد و ناگوار است؟ خدای محبتی در زندگی شما وجود دارد که برای شما انتظار میکشد تا اجازه بدهید او شما را از میان تونل یأس و ناامیدی به سوی نور حیرت آور خود هدایت کند . او امید قطعی شما است و نامش عیسی مسیح است. این عیسی، فرزند بی گناه خدا، به وقت ترد شدگی و خورد شدن تو کنارت میایستد. اشعیای نبی درمورد او مینویسد: "او را نه صورتی و نه جمالی میباشد. و چون او را مینگريم، منظری ندارد كه مشتاق او باشيم. خوار و نزد مردمان مردود و صاحب غمها و رنج ديده و مثل كسی كه رويها را از او بپوشانند؛ و خوار شده كه او را به حساب نياورديم. لكن او غمهای ما را بر خود گرفت و دردهای ما را برخويش حمل نمود. و ما او را از جانب خدا زحمت كشيده و مضروب و مبتلا گمان برديم. و حال آنكه به سبب تقصيرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما كوفته گرديد. و تأديب سلامتي ما بر وی آمد و از زخمهای او ما شفا يافتيم. جميع ما مثل گوسفندان گمراه شده بوديم و هر يكی از ما به راه خود برگشته بود و خداوند گناه جميع ما را بر وی نهاد" (اشعیا 53: 2- 6) دوست عزیز، عیسی مسیح همۀ این مصائب را متحمل شد تا همۀ گناهان تو بخشوده شود! اگر بار عذاب وجدان بر شانه هایت سنگینی میکند، بدان اگر با فروتنی توبه کنی (ازگناهانت دست کشیده به خداوند نظر کنی)، او تو را خواهد بخشید. "پس در روز تنگی مرا بخوان تا تو را خلاصی دهم و مرا تمجيد بنمايی" (مزمور 50: 15). هیچ کار تو برای مسیح آنقدر بد نیست که نتواند آنرا ببخشد. بعضی از خادمین بلند مرتبه در کتاب مقدس مرتکب گناهان بزرگی شده اند؛ مثل قتل (موسی)، زناکاری (داود پادشاه)، شکنجه جسمی و روحی (پولس رسول). اما با این وجود، آنها بخشوده شده و حیات نو و پرثمری در خداوند یافته اند. "مرا از عِصيانم به كلی شست و شو ده و از گناهم مرا طاهر كن" (مزمور 51: 2). "پس اگر كسی در مسيح باشد، خلقت تازه ای است؛ چيزهای كهنه درگذشت، اينك همه چيز تازه شده است" (دوم قرنتیان 5: 17). چرا نباید اقدام به خودکشی کنید؟ دوست عزیز، خداوند واقعاً حاضر است تا زندگی شکست خوردۀ تو را ترمیم نماید. یعنی همین زندگی کنونی ات، که میخواهی آنرا با خودکشی پایان دهی. اشعیای نبی مینویسد: "روح خداوند يهوه بر من است زيرا خداوند مرا مسح كرده است تا مسكينان را بشارت دهم و مرا فرستاده تا شكسته دلان را التيام بخشم و اسيران را به رستگاری و محبوسان را به آزادی ندا كنم، و تا از سال پسنديدۀ خداوند و از يوم انتقام خدای ما ندا نمايم و جميع ماتميان را تسلی بخشم. تا قرار دهم برای ماتميان صهيون و به ايشان ببخشم تاجی را به عوض خاكستر و روغن شادمانی را به عوض نوحه گری و ردای تسبيح را به جای روح كدورت تا ايشان درختان عدالت و مغروس خداوند به جهت تمجيد وی ناميده شوند" (اشعیا 61: 1-3). به نزد عیسی مسیح بیایید، و اجازه دهید شادی و مفید بودن را به شما برگرداند. "شادی نجات خود را به من باز ده و به روح آزاد مرا تأييد فرما... خداوند لبهايم را بگشا تا زبانم تسبيح تو را اخبار نمايد. زيرا قربانی را دوست نداشتنی والا میدادم. قربانی سوختنی را پسند نكردی. قربانیهای خدا روح شكسته است. خدايا دل شكسته و كوبيده را خوار نخواهی شمُرد" (مزمور 51: 15، 15-17). آیا خداوند را چون نجات دهنده و شبان خود می پذیرید؟ او افکار و قدمهای روزانه شما را مطابق کلامش هدایت خواهد نمود. "تو را حكمت خواهم آموخت و به راهی كه بايد رفت ارشاد خواهم نمود و تو را به چشم خود كه بر تو است نصيحت خواهم فرمود" (مزمور 32: 8). "و فراوانی نجات و حكمت و معرفت استقامت اوقات تو خواهد شد. و ترس خداوند خزينۀ او خواهد بود" (اشعیا 33: 6). در مسیح باز هم با مشکلاتی مواجه خواهید شد ولی حالا امیدوار خواهید بود. او "دوستی هست كه از برادر چسبنده تر میباشد" (امثال 18: 24). باشد که فیض خداوند عیسی مسیح در لحظات سخت تصمیم گیری با شما باشد. اگر تمایل دارید که عیسی مسیح را چون نجات دهنده خود بپذیرید: این جملات را در قلب خود به خداوند بگویید: " خدایا من در زندگی به تو محتاجم، مرا بخاطر اعمال و کردارم ببخش، من ایمان خود را بر عیسی مسیح قرار میدهم و باور دارم که او نجات دهنده من است، لطفاً مرا پاک نما ، مرا شفا ده و شادی را به زندگیم باز گردان. بخاطر محبتی که نسبت به من داری و بخاطر مرگ عیسی مسیح بر صلیب که بخاطر من به انجام رسید؛ تو را شکر میکنم".   منبع: www.gotquestions.org  


Jan/18/2016 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 569 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر