چرا عیسی مسیح برای اشاره به خود از کلمه پسر انسان استفاده می کرد؟

عنوان پسر انسان اشاره به پیشگویی ای بود که در کتاب دانیال نبی در باره مسیحای موعود شده است: " و در رؤیای شب نگریستم و اینک مثل پسر انسان با ابرهای آسمان آمد و نزد قدیم الایام رسید و او را به حضور وی آوردند. و سلطنت و جلال و ملکوت به او داده شد تا جمیع قوم‌ها و امّت‌ها و زبانها او را خدمت نمایند. سلطنت او سلطنت جاودانی و بی زوال است و ملکوت او زایل نخواهد شد." (دانیال 7: 13 و 14)

در واقع این عنوان اشاره به پادشاهی ازلی و ابدی عیسی مسیح دارد و به همین علت وقتی مسیح در حضور علمای یهود اعتراف کرد که پسر انسان است، آنها او را محکوم به اعدام با صلیب کردند.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

Jun/02/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 165 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر