زمانیکه کلام خدا از پیروزی عیسی صحبت می کند این پیروزی روی صلیب اتفاق افتاد یا بعد از قیام مسیح بود اگر امکان دارد توضیح دهید؟

پیروزی عیسی مسیح بر گناه و نفس و دنیا و شیطان و مرگ با صلیب و رستاخیز او از مردگان به نتیجه رسید. در واقع صلیب و رستاخیز مسیح با هم عجین هستند و هیچکدام بدون آن دیگری نمی توانست پیروزی کامل را رقم زند. صلیب و قیام مسیح دست در دست هم پیروزی کامل را به ارمغان آورد. 

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

Jun/03/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 156 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر