آیا مسلمانان هم به بهشت میروند؟

عیسی مسیح به صراحت فرمود: من راه و راستی و حیات هستم. هیچکس نزد پدر جز به وسیله من نمی آید. یوحنا 14: 6

و در رومیان 10: 9 پولس رسول شرط نجات از گناه را اعتراف کردن خداوندی عیسی مسیح و ایمان به برخاستن او از مردگان می داند.

در اعمال رسولان 4: 12 کلام خدا به وضوح می فرماید در هیچکس غیر از عیسی مسیح نجات نیست.

با توجه به آیات فوق و آیات زیاد دیگر کتاب مقدس تنها راه نجات از گناه و ورود به بهشت را ایمان آوردن به عیسی مسیح به عنوان خداوند و پسر خدا و اعتراف به آن و نیز ایمان آوردن به مرگ و قیام او می داند.

اگر مسلمانان و هر پیرو مذهب دیگری به عیسی مسیح ایمان آورند و به گناهان خود اعتراف کنند و اعتراف کنند که عیسی مسیح خداوند است وارد بهشت خواهند شد.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Jun/16/2016 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 713 بازدید 5  

نظرات کاربران


ارسال نظر