"در مکاشفات یوحنا فصل 5 بند 7 و 8 که می گوید: " پس آمد و کتاب را از دست راست تخت نشین گرفته است. منظورش از بره ی ذبح شده کیست؟

عیسی مسیح به عنوان بره ذبح شده، اما زنده در کتاب مکاشفه  و در تمام عهد جدید معرفی شده است. یحیی تعمید دهنده وقتی با عیسی مسیح روبرو شد، فریاد زد: " اینک بره خدا که گناه جهان را بر می دارد." (یوحنا 1: 29) 

اگر به آیه ای که اشاره کرده اید به آیه 5 آن دقت کنید، در آنجا این بره ذبح شده را شیر قبیله یهودا، که از ریشه داوود است و غالب آمده است اشاره می کند، که اینها همه اشاره به خداوند ما عیسی مسیح است و اگر عهد عتیق و عهد جدید را به دقت مطالعه کنید، عیسی مسیح را از ریشه داود و شیر قبیله یهودا می نامد. و باز در همین فصل کتاب مکاشفه در آیه 9 وقتی سرود بیست و چهار پیر پیش پای بره را می خوانیم، اینچنین نوشته است: " چرا که ذبح شدی، و با خون خود مردم را از هر طایفه و زبان و قوم و ملت،  برای خدا خریدی..." اینها همه مطابقت با تعلیم کل کلام خدا دارد که عیسی مسیح با خون خود، مردم را از هر طایفه، زبان، قوم وملت خرید، و گناهان آنها را فدیه کرد.

Jun/07/2018 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 218 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر