همه ما می دانیم که خداوند قادر مطلق و خداوندی عادل است که همواره در پی عدالت هست . سوال من به دو بخش منشعب می شود: بخش اول با توجه به قادر مطلق و دانا و توانا بودن خداوند چرا بعد از اینکه عیسی خداوند آمد و نقشه نجات را کامل کرد، خداوند قدوس از به وجود امدن ادیان دیگر جلوگیری نکرد به عنوان مثال هنگامی که محمد ادعای پیامبری کرد و دین اسلام را به وجود اورد چرا خداوند پیش دان ممانعت نکرد تا حق بر همگان اثبات بشه و اجازه داد تا محمد با به وجود اوردن اسلام باعث شود که ناهنجاری هایی که امروز و دیروز شاهد آن بودیم و هستیم به وقوع بپوندد؟ بخش دوم سوالم در مورد عدالت خداونده. ایا این عدالت خداونده که یه شخص تو افریقا متولد بشه و در یک خانواده فقیر که بر اثر قحطی و نبود دارو جان خودشو از دست بده بعد یک شخص دیگر در نیویورک به دنیا بیاد در یک خانواده مجلل و ثروتمند که اصلا طعم گرسنگی و بی پولی رو هیچگاه نچشه ؟ ایا این عدالت خداونده که با وجود این هم جنگ و خونریزی و از بین رفتن انسان های مظلوم و همچنین ظلم و ستم در حق افراد ضعیف خداوند همچنان سکوت کرده ؟

هر دو سؤال شما مربوط می شود به اینکه خدا به انسان اراده آزاد داده است یا خیر؟ در کتاب مقدس کاملا" مشخص است که بعضی مسئولیتها از آن خدا و بعضی از مسئولیتها از آن انسان است. انسان موجودی آزاد آفریده شده و خدا در آزادی انتخاب او هیچ دخالتی نمی کند. اگر انسانها با آنچه بر زمین موجود است بصورت عادلانه بین یکدیگر تقسیم می کردند و برای هم فکر می کردند و یکدیگر را محبت می کردند، این همه تبعیض و قتل و ناعدالتی و ظلم بوجود نمی آمد. باید توجه داشته باشید که در کتاب پیدایش در کتاب مقدس خدا به انسان می فرماید حکومت و فرمانروایی زمین را به تو بخشیده ام. برای همین است که انسان تسط بر بسیاری از حیوانات و مسائل طبیعی را پیدا کرده است. بوجود آمدن ادیان مختلف و دروغین هم بخاطر این اراده آزاد انسان می باشد. در صورتی که انتخابی برای انسان نباشد، انسان به تفکر و تحقیق و آزادی خود پی نخواهد برد. انتخاب باعث این می شود که شخص بداند آزاد است. 

در حقیقت تیغه تیز این داوری و محکومیت متوجه خدا نیست بلکه بشری که آزاد آفریده شده و مسئولیتهای زیاد و بسیار مهمی دارد.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Nov/05/2017 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 307 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر