تفاوت میان شاخه های کاتولیک و ارتدوکس و پروتستان چیست؟

کلیساهای کاتولیک و ارتدوکس بجای اقتدار کتاب مقدس به اقتدار کلیسا ایمان دارند و برایشان مراسم و سنن کلیسایی بسیار مهم می باشد. در حالیکه کلیساهای پروتستان کتاب مقدس را معیار معتبری برای تعالیم و اعمال خود می دانند. کلیساهای کاتولیک و ارتدوکس شباهت زیادی به هم دارند و تنها در چند نکته کوچک با هم اختلاف نظر دارند مانند رهبری کلیسا و بعضی تعالیم در باره الوهیت مسیح و غیره. کلیساهای ارتدوکس بیشتر ملی می باشند ولی کلیسای کاتولیک و پروتستان ملی نمی باشند و همه ملل را در خود جای می دهند.

البته برای مطالعه اختلاف نظرات کاتولیکها و پروتستانها و ارتدوکسها می بایست یک مقاله مفصلی تهیه شود که در فکر آن می باشیم.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Oct/17/2016 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 1036 بازدید 6  

نظرات کاربران


ارسال نظر