چگونه کلیسا و کشیشان راستین را از کلیساها و کشیشان دروغین تشخیص دهیم؟

کلیسایی که تمامی کلام خدا را به وضوح به مردم بیان می کند و در آن دوستی و محبت خدا حاکم است و شخص خود را در یک خانواده گرم مسیحی احساس می کند و حضور پاک خدا را در آن تجربه می کند، کلیسایی است که مد نظر خداوند است.

شرایط یک کشیش در رسالات اول و دوم تیموتاؤس و تیطس به تفصیل شرح داده شده است. کشیش می بایست ملایم و صبور باشد و بتواند به درد مردم گوش کند و با درد آنها همدرد شود و در شادی آنها نیز شریک باشد. کشیش می بایست کلام خدا را به درستی تعلیم دهد و بتواند خانواده خود را به درستی اداره کند. کلام خدا می فرماید اگر کشیش نتواند خانواده خود را به درستی تربیت کند چگونه می خواهد کلیسای خدا را نگاهبانی کند.

در ضمن کشیش می بایست مرد دعا و رابطه با خدا باشد و از وجود او عطر خوشبوی مسیح بوئیده شود. کشیش می بایست برای خدمتی که می کند از جانب خدا دعوت شده باشد و مسح این خدمت را داشته باشد. مسلما" کشیشان دیگر نیز می بایست خدمت او را تأئید کنند و با او همصدا باشند. در ضمن کشیش می بایست به یک شورا یا شخصی دیگر که شخصی روحانی و مرد خدا است پاسخ گو باشد.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Dec/07/2016 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 590 بازدید 2  

نظرات کاربران


ارسال نظر