آیا مسیح پسر خداست؟ چگونه الله که واحد است میتواند پسری داشته باشد؟

مسلمانانی که می پرسند: "چطور الله که یگانه هست میتوانسته یک پسر داشته باشد؟" در درک تثلیث سوء تفاهم دارند، آنها بعضاً مسیحیان را به پرستش سه خدا متهم میکنند. با اینکه، مسیحیان معتقدند تنها یک خدای واحد حقیقی وجود دارد.

مسیح خود موحد و یگانه پرست بوده. وقتی از او در مورد مهم ترین حکم الهی سؤال میشود، "عیسی جواب داد: مهمترین حکم این است:بشنو ای اسرائیل، خداوند خدای ما، خداوند یكتاست. خداوند، خدای خود را با تمامی دل و با تمامی جان و با تمامی فکر و با تمامی قوت خود محبت کن." (مرقس 12: 29-30 )
 

مسیح می‌آموخت که خدا واحد است، و می‌آموخت که او با خدا یکی بوده.(یوحنا 10: 30)

در پاسخ، یهودیان سنگها را برداشتند تا وی را سنگسار کنند چون فکر میکردند او به مقدسات توهین کرده. همینطور، مسلمین نیز میگویند انسانی که ادعای خدایی دارد مرتکب "شرک" است. هرچند، مسیح انسانی نیست که ادعای خدایی می کند، او پسر خدا است در جسم انسانی (یوحنا 10: 36-38)

عنوان "پسر خدا" به این معنا نیست که مسیح به معنای واقعی کلمه از خدا زاده شده است. کتاب مقدس آموزه ای مبنی بر این ندارد که ارتباط فیزیکی بین خدا و مریم وجود دارد، آنطور که مسلمین بعضاً چنین تهمتی میزنند. در تولد مسیح، فرشته به مریم باکره چنین گفت:

فرشته وی را گفت: " ای مریم، مترس! لطف خدا شامل حال تو شده است. اینک آبستن شده، پسری خواهی زایید و نامش را عیسی خواهی نهاد. او بزرگ خواهد بود و پسر خدای متعال خوانده خواهد شد. خداوند خدا تخت پادشاهی پدرش داوود را به او عطا خواهد فرمود. او تا ابد بر خاندان یعقوب سلطنت خواهد کرد و پادشاهی او را هرگز زوالی نخواهد بود." مریم از فرشته پرسید: " این چگونه ممکن است، زیرا من با مردی نبوده ام؟" فرشته پاسخ داد: " روح القدس بر تو خواهد آمددد   و قدرت خدای متعال بر تو سایه خواهد افکند. از این رو، آن مولود مقدس و پسر خدا خوانده خواهد شد." ( لوقا 1: 30-35)

کشیش جان مک‌آرتور این آیات را اینگونه توضیح میدهد: "از آنجا که یک پسر، خصوصیات پدرش را با خود حمل می کند، اینکه به کسی بگوییم پسر شخصی است، روشی است که بر اهمیت دادن بر برابری او تأکید کنیم. اینجا فرشته به مریم می گوید که پسرش با خدای متعال برابر است" ( کتاب مقدس مطالعه ای مک‌آرتور).

 

شهادت افراد به اینکه عیسی پسر خداست

وقتی افراد معجزات، تعالیم، مرگ، رستاخیز و صعود عیسی به آسمان را دیدند، بسیاری ایمان آوردند که او پسر خدا است.

 

شاگردان مسیح پس از اینکه او طوفان را آرام کرد شهادت دادند که:

" چون به قایق برآمدند، باد فرو نشست. سپس کسانی که در قایق بودند در برابر عیسی روی بر زمین نهاده، گفتند: " براستی که تو پسر خدایی!" (متی 14: 32-33)

 

پطرس شهادت میدهد:

چون عیسی به نواحی قیصریه فیلیپی رسید، از شاگردان خود پرسید: " به گفته مردم، پسر انسان کیست؟" آنان پاسخ دادند: " برخی می گویند یحیای تعمید دهنده است. بعضی دیگر می گویند ایلیا، و عده ای نیز می گویند ارمیا یا یکی از پیامبران است." عیسی پرسید: " شما چه می گویید؟ به نظر شما من کیستم؟" شمعون پطرس پاسخ داد: " تویی مسیح، پسر خدای زنده!" عیسی گفت: " خوشا به حال تو، ای شمعون، پسر یونا! زیرا این حقیقت را جسم و خون بر تو آشکار نکرد، بلکه پدر من که در آسمان است." (متی 16: 13-17)

 

دیوها می دانستند که عیسی، پسر خدا است:

هر گاه ارواح پلید او را می دیدند، در برابرش به خاک می افتادند و فریاد می زدند: " تو پسر خدایی!"(مرقس 3: 11)
یک افسر نظامی و سربازانی که محافظ مسیح در زمان مرگ وی روی صلیب بودند شهادت میدهند:

چون فرمانده سربازان و نفراتش که مأمور نگهبانی از عیسی بودند، زمین لرزه و همه این رویدادها را مشاهده کردند، سخت هراسان شده، گفتند: " براستی او پسر خدا بود."( متی 27: 54)

 

توما پس از برخاستن مسیح از مرگ شهادت می دهد:

هنگامی که عیسی آمد، توما یکی از آن دوازده تن، که دوقلو نیز خوانده می شد، با ایشان نبود. پس دیگر شاگردان به او گفتند: " خداوند را دیده ایم!" اما او به ایشان گفت: " تا خود نشان میخها را در دستهایش نبینم و انگشت خود را بر جای میخها نگذارم و دست خویش را در سوراخ پهلویش ننهم، ایمان نخواهم آورد." پس از هشت روز، شاگردان عیسی باز در خانه بودند و توما با آنها بود. در آن حال که درها قفل بود، عیسی آمد و در میان ایشان ایستاد و گفت: " سلام بر شما!" آنگاه به توما گفت: " انگشت خود را اینجا بگذار و دستهایم را ببین، و دست خود را پیش آور و در سوراخ پهلویم بگذار و بی ایمان مباش، بلکه ایمان داشته باش." توما به او گفتک" خداوند من و خدای من!" عیسی گفت: " آیا چون مرا دیدی ایمان آوردی؟ خوشا به حال آنان که نادیده، ایمان آورند."

عیسی آیات بسیار دیگر در حضور شاگردان به ظهور رسانید که در این کتاب نوشته نشده است. اما اینها نوشته شد تا ایمان آورید که عیسی همان مسیح، پسر خداست، و تا با این ایمان، در نام او حیات داشته باشید." (یوحنا 20: 24-31)

 

شهادت خود شخص عیسی که او پسر خدا است

از همین رو، یهودیان بیش از پیش درصدد قتل او برآمدند، زیرا نه تنها شبات را می شکست، بلکه خدا را نیز پدر خود می خواند و خود را با خدا برابر می ساخت.

پاسخ عیسی چنین بود: " آمین، آمین، به شما می گویم که پسر از خود کاری نمی تواند کرد مگر کارهایی که می بیند پدرش انجام می دهد؛ زیرا هر چه پدر می کند، پسر نیز می کند. زیرا پدر، پسر را دوست می دارد و هر آنچه می کند به او می نمایاند تا به شگفت آیید. زیرا همان گونه که پدر مردگان را برمی خیزاند و به آنها حیات می بخشد، پسر نیز به هر که بخواهد، حیات می بخشد. و پدر بر کسی داوری نمی کند، بلکه تمام کار داوری را به پسر سپرده است. تا همه پسر را حرمت گذارند، همان گونه که پدر را حرمت می نهند.زیرا کسی که پسر را حرمت نمی گذارد، به پدری که او را فرستاده است نیز حرمت ننهاده است. آمین، آمین، به شما می گویم، هر که کلام مرا گوش گیرد و به فرستنده من ایمان آورد، حیات جاویدان دارد و به داوری نمی آید، بلکه از مرگ به حیات منتقل شده است." (یوحنا 5: 18-24)

 

در زمان محاکمه، عیسی شهادت میدهد:

اما عیسی همچنان خاموش ماند و پاسخی نداد. دیگر بار کاهن اعظم از او پرسید: " آیا تو مسیح، پسر خدای متبارک هستی؟" عیسی بدو گفت: " هستم، و پسر انسان را خواهید دید که به دست راست قدرت نشسته، با ابرهای آسمان می آید." (مرقس 14: 61-62)

"همچنین می دانیم که پسر خدا آمده و به ما بصیرت بخشیده تا حق را بشناسیم، و ما در او هستیم که حق است، یعنی در پسر او عیسی مسیح. اوست خدای حق و حیات جاویدان."
(اول یوحنا 5 :20)

شهادت خدا مبنی بر اینکه عیسی پسر اوست

سپس ندایی از آسمان در رسید که " این است پسر محبوبم که از او خشنودم." (متّی 3: 17)

"این سخن هنوز بر زبان پطرس بود که ابری پدیدار گشت و آنان را در بر گرفت. چون به درون ابر می رفتند، هراسان شدند. آنگاه ندایی از ابر در رسید که " این است پسر من که او را برگزیده ام، به او گوش فرا دهید!"(لوقا 9: 34 – 35)


 

" اگر ما شهادت انسان را می پذیریم، شهادت خدا بسی بزرگتر است، زیرا شهادتی است که خدا خود در باره پسرش داده است. هر که به پسر خدا ایمان دارد، این شهادت را در خود دارد. اما آن که شهادت خدا را باور نمی کند، او را دروغگو شمرده است، زیرا شهادتی را که خدا در باره پسر خود داده، نپذیرفته است. و آن شهادت این است که خدا به ما حیات جاویدان بخشیده، و این حیات در پسر اوست. آن که پسر را دارد، حیات را دارد و آن که پسر خدا را ندارد از حیات برخوردار نیست. اینها را به شما نوشتم که به نام پسر خدا ایمان دارید، تا بدانید که از حیات جاویدان برخوردارید." (اول یوحنا 5: 9 – 13)


در گذشته، خدا بارها و از رههای گوناگون به واسطه پیامبران با پدران ما سخن گفت، اما در این ایام آخر به واسطه پسر خود با ما سخن گفته است، پسری که او را وارث همه چیز مقرر داشت و به واسطه او جهان را آفرید. او فروغ جلال خدا و مظهر کامل ذات اوست، و همه چیز را با کلام نیرومند خود نگاه می دارد. او پس از پاک کردن گناهان، به دست راست مقام کبریا در عرش برین بنشست. (عبرانیان 1: 1 – 3)

 

عیسی "تجلی واقعی" خداست. اگر چه عیسی در ذات و جوهر با پدر یکی است، از حیث شخصیت به عنوان پسر خدا با وی متفاوت است.  خدا خود را به عنوان یک خدا ولی در سه شخصیت نمایان کرد: پدر، پسر، و روح القدس.

 

حتی پیش از آغاز جهان، عیسی همیشه با خدا بوده و خدا بوده (یوحنا1: 1-2، 17: 5). خدا همه چیز را در عالم از طریق عیسی آفرید (یوحنا 1: 3، کولسیان 1: 15-20)

هرچند عیسی از ازل با خدا یکی است ، ولی در قالب انسان به زمین آمد (فیلیپیان 2: 5-11). از مریم باکره زاده شد،عیسی همزمان، خدای کامل و انسان کامل است (تجسم: متی 1: 22-23، یوحنا 1: 14، رومیان 1: 3-4، کولسیان 2:9، اول یوحنا 4: 1-3، 5: 20).

 

به پسر خدا ایمان داشته باش

ما باید به کلام خدا ایمان داشته باشیم که عیسی پسر خداست، حتی اگر درکش برای ما مشکل باشد. ما با بسیاری پرسشهای بدون پاسخ خواهیم مرد. اما نباید جسارت کنیم بدون پاسخ به وعده داوری و رهایی خدا توسط پسرش بمیریم.(یوحنا 3: 35-36، 5: 25-29، اعمال رسولان 10: 38-43، 17: 30-31،  اول یوحنا 4: 14-15)

به عنوان پسر کامل  خدا، مسیح سزاوار مجازات برای گناه و مرگ نبود، (رومیان 6: 23). ولی با مرگ بر روی صلیب و برخاستن از مرگ، مسیح جریمه گناه را پرداخت کرد و قدرت گناه را برای آنان که در او خواهند بود شکست (رومیان 8: 1-3).

خدا گناهکاران را فرا میخواند که با توبه و ایمان از راهشان برگردند و خداوندگار زنده یعنی عیسی را پیروی کنند (لوقا 24: 46-47). ما نمیتوانیم خودمان را نجات دهیم. تنها آنان که از گناه توبه کنند و به پسر خدا اعتماد کنند از گناه و مرگ ابدی رهایی خواهند یافت.

" زیرا خدا جهان را آنقدر محبت کرد که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد، بلکه حیات جاویدان یابد. زیرا خدا پسر را به جهان نفرستاد تا جهانیان را محکوم کند، بلکه فرستاد تا به واسطه او نجات یابند. هر که به او ایمان دارد محکوم نمی شود، اما هر که به او ایمان ندارد، هم اینک محکوم شده است، زیرا به نام پسر یگانه خدا ایمان نیاورده است." (یوحنا 3: 16 – 18)اگر با مطالعه این مقاله مایل به تسلیم زندگیتان به عیسی مسیح هستید در همین وب سایت به قسمت " می خواهم توبه کنم" بروید و دعای توبه را به همراه ما انجام دهید.

منبع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر:  پاسخ به اسلام. حلال در نور صلیب توسط نورم گایزلر

منبع مقاله: www.gotquestions.org

ترجمه: علیرضا مربی

Aug/24/2016 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 1189 بازدید 2  

نظرات کاربران


ارسال نظر