این تصریح کتاب مقدس که پسر سلیمان، از بنی عمون بوده و بنی عمون در جماعت خدا راه ندارد. اکنون نسب نامه مسیح را در انجیل متی بخوانیم: ابراهیم پدر اسحاق، اسحاق پدر یعقوب و یعقوب پدر یهودا و برادران او بود. یهودا پدر فارص و زارح ( مادر آنها تامار بود)، فارص پدر حصرون و حصرون پدر ارام بود. ارام پدر امی ناداب، امی ناداب پدر نحشون و نحشون پدر شلمون بود. شلمون پدر بوعز (مادرش راحاب بود)، بوعز پدر عوبید (مادرش روت بود) و عوبید پدر یسی بود. یسی پدر داوود پیغمبر بود و داوود، سلیمان را از زن اوریا آورد. سلیمان پدر رحبعام بود. رحبعام حرامزاده بود. اولا از بنی عمون بود. ثانیا شد جد عیسی بن مریم. به حکم خود انجیل عیسی زنا زاده شد و به حکم خود کتاب مقدس، زنا زاده در ملکوت خدا راه ندارد. پس به حکم انجیل، انجیل ساقط شد و هم عیسی از نبوت افتاد. اگر قرآن نباشد، عیسی این است و نتیجه این شد که بر اساس انجیل نه عیسی پیامبر است و نه انجیل کتاب خداست؛ پس به دست خود انجیل، انجیل درو می‌شود و بوسیله خود انجیل، و عیسی که گفت: من یک کلمه از تورات، حتی همزه‌ای را عوض نمی‌کنم، پس به حکم خود عیسی، عیسی از نبوت افتاد.

مطابق کتاب مقدس، عیسی مسیح از نسل روت که یک غیر یهودی بود و نیز از نسل راحاب که فاحشه ای بود که به یهوه خدای قوم اسرائیل ایمان آورد، بدنیا آمد، و نباید فراموش کنیم که عیسی مسیح دوست گناهکاران نامیده شد. او نیامد تا انسانها را محکوم کند، بلکه تا نجات بخشد و عیسی مسیح خودش مطابق انجیلها حرام زاده نبود، بلکه از مریم باکره توسط روح خدا انسان شد، تا برای کفاره گناهان ما جانش را فدا کند. اینکه عیسی مسیح از نسل کسانی بوده که بی ایمان بودند و بعد ایمان آوردند، خدشه ای در شخصیت و پیام و الوهیت عیسی مسیح وارد نمی سازد.

برای اطلاعات بیشتر شما از دیدگاه مسیحیت درباره اسلام و پیامبر مسلمانان، شما را به مطالعه و بررسی شواهد و قرائن در وب سایت پرپاسخ در قسمت "پاسخ به اسلام" تشویق می کنم.

Nov/12/2017 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 299 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر