چگونه عیسی مسیح جریمه گناهان ما را پرداخت؟ آیا منطقی است ؟ هر انسانی جریمه گناه خود را باید خود بپردازد؟

با توجه به اینکه راه حل دیگری وجود نداشت و همه انسانها بخاطر اینکه گناه کرده بودند باید هلاک می شدند، خدا از راه فیض و رحمتش پسرش را به جهان فرستاد تا به جای ما فدا شود. در دنیا اتفاق افتاده که بعضی فداکاری کرده و جان خود را بخاطر دوست یا انسانی پاک و صادق فدا کرده اند و این کاملا" منطقی است. عیسی مسیح بخاطر محبتش حاضر شد به جای ما فداکاری کند و جان خود را به جای همه گناهکاران فدا کند تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. این همان چیزی است که فیض یا بخشش رایگان معنی می دهد. خدا نه بخاطر شایستگی ما بلکه فقط بخاطر لطف و رحمتش ما انسانها را از جریمه گناهانمان که مرگ بود نجات داد و تنها کسی که می توانست و قادر به انجام این کار بود، پسر او عیسی مسیح بود که پاک و مقدس بود و هیچ گناهی در او یافت نشد.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Dec/06/2016 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 565 بازدید 2  

نظرات کاربران


ارسال نظر