یک داستان که در انجیل مرقس آمده و در 3 انجیل دیگر نیامده چیست ؟

در انجیل مرقس داستانهای زیر وجود دارند که در انجیلهای دیگر نیامده:

1- مرقس 4: 26-29

2- مرقس 11: 20-25

3- مرقس 12: 41-44

4- مرقس 14: 10-11

5- مرقس 14: 35-40

 

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Oct/10 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 53 مشاهده شده 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر