سوال: علوی ها چه کسانی هستند، و اعتقادات آنها چیست؟

علویها یک فرقه اسلامی هستند که توسط ابن نصیردر قرن 9 میلادی بنیانگذاری شد. به آنها گاهاً علویان خطاب میشود، و اشتباهاً به آنها انصاریان نیز خطاب میشود، و پیشتر به آنها نصریان نیز اتلاق میشده است، که اکنون اختصاصاً به عنوان یک لکه ننگ برای آنها محسوب میشود. علویها بیشتر دوران موجودیت خود را در شمال سوریه و با حضوری کمتر در ترکیه، لبنان، و اسرائیل نیز روزگار می گذراندند. هرچند، برآورد تعداد آنها در حال حاضر و با وجود پناهنده های سوری بسیار مشکل است.

الهیات علوی برای مدت زیادی و از حیث ظاهری و بواسطه آزار سایر فرقه های مسلمان، یک راز نگهداری میشد، گرچه علویت ریشه در اسلام شیعه دوازده امامی دارد. معروف است که علویان معتقدند به خدای واحد همراه تثلیث و سه گانگی در تجلی ترکیبی از سه نقش که توسط افراد مختلف در تاریخ بازی شده است. تثلیث کنونی ترکیبی از علی درنقش معنا، محمد در نقش حجاب و سلمان فارسی در نقش دروازه است. علویانی که به تجدید تجسم نیز معتقد هستند، گهگاه مکانهای ملاقات منظم داشته اند، و در طول تاریخ اعمال استاندارد و اصلی مسلمانی مانند روزه داری و نماز خواندن را بجا می آورده اند. علویان از وقتی قدرت نظامی و سیاسی را در سوریه در 1970 به دست گرفتند، از منظر خداشناسی به اسلام شیعه دوازده امامی نزدیکتر شدند، و تعداد کمی از شیعیان علویت را بخشی از اسلام نیز معرفی کرده اند. گرچه، بسیاری از مسلمین انکار میکنند که الهیات علوی به قدر کافی به اسلام شبیه نیست که ادعای عنوان "مسلمان" را داشته باشند.

علویان اغلب تحت تأثیر جنگهای صلیبی نبو ده اند و طرفین در جنگهای صلیبی معتقد بوده اند که علویان مسلمان نیستند. چنین برداشت میشود که علویت بخش جدا شده ای از سایر فرقه های مسلمانی بوده که به توسعه برخی فعالیتهای التقاطی کمک کرده. علویان کریسمس، اپیفانی، پنتیکاست، را جشن میگیرند و روزهایی را برای جان کریسوستوم و مریم مجدلیه به پایکوبی میپردازند. آنها همچنین شکلی از تجمع را شامل وقف شراب دارند، اما جزئیات این گردهمایی مخفی میباشد. بسیاری از علویان اسامی مسیحی دارند.

بسیاری از مسلمین معتفدند علویان بسیار بی اعتقادتر از آن هستند که مسلمان باشند، و جنبه های مسیحیت دیده شده در الهیات علوی نیز بسیار کمتر از آن است که پیرو کتاب مقدس در نظر گرفته شوند. هرچند جزئیات جماعت آنها که جشن میگیرند ناشناخته است، پاسداشت و جشن گرفتن شام آخر بدون اعتقاد به ارزش قربانی شدن مسیح برای ما معنا ندارد. تصویرعلویت از خدا در قالب تثلیت با خداشناسی تثلیث مسیحیت همخوان نیست، که بیان میدارد که خدا یک وحدت است که سه جنبه متمایز را در بر میگیرد، که همه یکی هستند، بلکه به صرفاً معتقد به تقسیم در سه نقش یا جنبه میباشد.

 

منبع: www.gotquestions.org

ترجمه: علیرضا مربی

Aug/08/2016 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 1173 بازدید 2  

نظرات کاربران


ارسال نظر