در حزقیال 27:13 از قوم ماشِک یاد می شود که با شهر صور دادوستد داشت. یکی از سایت های فارسی زبان ادعا می کند که این مردم همانا اهالی مسکو می باشند که حالا آنجا را بنام روسیه می شناسیم. با توجه به اینکه دنیای عهد عتیق فقط شامل بین النهرین، آسیای میانه، قسمتهایی از جزایر شرقی یونان ، مصر ولیبی بود؛ چه مدرک تاریخی برای چنین ادعایی وجود دارد؟

دنیای عهد عتیق بسیار وسیع تر از آن کشورها و بخشهایی است که شما نام برده اید. در واقع جوج و ماجوج و توبال و توجرمه و روش و ماشک اشاره به مناطقی دارد که وسیع تر از مناطقی است که شما در سؤالتان از آنها یاد کرده اید. البته مفسرین کتاب مقدس در باره بخشهایی که در کتاب مقدس به آن اشاره شده تفاسیر گوناگونی دارند. اما اکثریت آنان معتقدند جوج و ماجوج اشاره به چین و جومر اشاره به آلمان امروزی و روش و ماشک اشاره به روسیه امروزی می کند. مسلما" با تفاوت مرزها در آن زمان و زمان ما.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

Mar/05/2018 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 209 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر