سؤال من اینه که در عهد جدید چند مریم داریم؟ و سرنوشت مریم مجدلیه چه شد در کلام خدا؟ آیا مثل شاگردان دیگر خداوند را خدمت کرد؟

مریم، اسمی متداول در اسرائیل در زمان ظهور مسیح  بوده است و شکل عبری این اسم همان میریام است. عهد جدید به شش زن مختلف به نام مریم اشاره می کند:

معروف ترین مریم در کتاب مقدس، مادر عیسی است.

مریم دوم در کتاب مقدس، مریم مجدلیه می باشد. او ملقب به مجدلیه بود تا از مریمهای دیگر قابل تشخیص باشد. لوقا 8: 2 اشاره دارد به اینکه عیسی هفت دیو را از او اخراج کرد. او پیرو سرسپرده عیسی مسیح بود.

سومین مریم مریم بیت عنیا می باشد. این مریم، خواهر مرتا و ایلعاذر بود. آنها در بیت عنیا زندگی می کردند. لوقا 10: 38-42

مریم چهارم مریم مادر یعقوب جوان و یوسف و همسر حلفای بود. به او در مرقس 15: 40؛ متی 27: 56 و یوحنا 19: 25 و جاهای دیگر اشاره شده است.

مریم پنجم، مریم مادر یوحنا ملقب به مرقس بود. در اعمال رسولان 12: 12 به او اشاره شده است.

و ششمین مریم، مریمی است که به عنوان عضوی از کلیسای روم به او اشاره شده است (رومیان 16: 6)

در محبت مسیحایی.

Mar/04/2019 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 78 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر