شما در جواب سوالی گفتید خدای پسر چه در عهد عتیق و چه در عهد جدید بر مردم ظاهر شده است که به آن در اصطلاح الهیاتی اپیفانی گفته می شود. عیسی مسیح در عهدعتیق به ابراهیم و انبیاء مختلف ظاهر شد. آیا شواهد و یا ایه ای هست که نشان دهد به راستی عیسی مسیح بوده است .شاید فرشته جبرئیل و یا مکائیل بوده است که بر آنها ظاهر میشده است .چون عیسی مسیح به صراحت نگفته بود که بر ابراهیم و انبیاء ظاهر شده است؟

عیسی مسیح در عهد جدید در یوحنا 8: 56 اشاره می کند که ابراهیم او را دیده است و در یوحنا 8: 58 می فرماید: پیش از تولد ابراهیم، من هستم!!!

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

 

 

Dec/21/2017 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 254 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر