مسیحیان به چه چیز ایمان دارند؟

اصول ایمان مسیحی مجموعه‌ای از باورهای پویا مبتنی بر حقایقی کتابمقدسی است که در طی ‏قرون و اعصار به قدرت و تنویر روح‌القدس بر کلیسای عیسی مسیح آشکار گردیده و کلیسا که ‏بنیاد راستی است به هدایت روح خدا آن را در قالب اعتقادنامه‌‌های کلیسایی حفظ و حراست نموده ‏و با حمایت روح‌ القدس آن را نشر و گسترش داده‌است. ‏ دراین مجال اندک سعی نکرده‌ایم که متن کلمه به کلمۀ اعترافنامه‌های راستین مسیحی را بیان ‏کنیم؛ بلکه تنها به ذکر برخی از اصول بنیادی و فراگیر ایمان مسیحی با ذکر آیاتی از کلام خدا ‏بسنده نموده‌ایم تا در فرصتی دیگر به سایر ظرایف اعتقادنامه‌های مسیحی بپردازیم.‏ هدف ما تلاش درجهت آگاهی بخشیدن هرچه بیشتر مسیحیان و پژوهشگران برمحتوای عمیق و ‏کتابمقدسی آموزه‌های مسیحی است تا در این میان ابرهای سوء تعبیر و افترا نسبت به خاستگاه و ‏منشاء باورهای راست دینی مسیحی به کنار رفته و پاسخی مبتنی بر کلام خدا که خود آفتابی ‏است دلیل آفتاب به برخی سؤالات طرح شده توسط شما حق جویان عزیز داده‌ شود.‏ مسیحیان ایمان دارند به: یک خدا، پدر قادر مطلق، خالق آسمان و زمین و همۀ چیزهای دیدنی ‏و نادیدنی. ‏ مسیحیان ایمان دارند به: یک خداوند، عیسی مسیح، پسر یگانۀ خدا بوجود آمده از پدر پیش از ‏خلقت جهان، نور از نور،‏ خدای حقیقی از خدای حقیقی، بوجود آمده و نه خلق شده، همذات با ‏پدر، توسط او همۀ موجودات خلق شدند. بخاطر ما انسانها، و برای نجات ما، وی از آسمان ‏نزول کرد.‏ مسیحیان ایمان دارند که: عیسی مسیح به قدرت روح القدس در مریم باکره قرار گرفت و توسط ‏او بدنیا آمد، جسم گردید و انسان شد.‏ مسیحیان باور دارند که: عیسی مسیح در زمان پنتیوس پیلاتس رنج کشید، بر صلیب مصلوب ‏شد، مرد و دفن گردید.‏ مسیحیان ایمان دارند که: عیسی مسیح در گور نهاده و به عا لم مردگان ‏نزول‏ نمود.‏ مسیحیان بر این ایمانند که: عیسی مسیح در روز سوم از میان مردگان رستاخیز کرد.‏ مسیحیان ایمان دارند که: عیسی مسیح به آسمان صعود نمود و به دست راست خدای پدر ‏بنشست.‏ مسیحیان ایمان دارند که: عیسی مسیح دوباره به این جهان بازگشت خواهد کرد تا مردگان و ‏زندگان را داوری کند.‏ مسیحیان ایمان دارند به روح القدس، خداوند و بخشندۀ حیات که از پدر و پسر صادر می‌شود، ‏در کنار پدر و پسر، او باید پرستیده و تجلیل شود. او توسط انبیاء سخن گفته است.‏ مسیحیان به کلیسای جامع؛ فراگیر که یگانه و مقدس است ایمان دارند.‏ مسیحیان به مشارکت مقدسین ایمان دارند.‏ مسیحیان به آمرزش گناهان باور و ایمان دارند.‏ مسیحیان به رستاخیز مردگان ایمان دارند. ‏ مسیحیان به حیات جاویدان ایمان دارند.‏  


Jan/18/2016 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 614 بازدید 2  

نظرات کاربران


ارسال نظر