منظوراز نبی کاذب در کتاب مکاشفه یوحنای رسول کیست؟

کتاب مکاشفه به شخصی که نبی کاذب می باشد و در زمان ظهور ضد مسیح پیش از ظهور دوباره مسیح به جهان از ضد مسیح حمایت و در مورد او و مسائل دیگر حکومتی او نبوتهای کاذب خواهد کرد، سخن می گوید.

در واقع شیطان در زمانهای آخر تقلیدی از کار خدا خواهد کرد و شخصی را به عنوان مظهر خود یعنی ضد مسیح و دیگری را یعنی نبی کاذب که تقلیدی از یحیی تعمید دهنده است در حمایت از ضد مسیح، پیش از ظهور پیروزمندانه عیسی مسیح و نابود کردن هر دوی آنها، به جهان خواهد فرستاد تا نقشه های پلید خود را برای آخرین بار پیاده کند.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Jan/18/2018 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 278 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر