آیا این تعلیم که عیسی مسیح بر زمین پسر خدا بود و خدا نبود و خود را از الوهیت خالی کرده بود، مبنای کتاب مقدسی دارد؟ آیا بدعتی در تاریخ با این عقیده وجود داشته است؟

عیسی مسیح وقتی هنوز روی زمین بود، شاگردانش از او پرسیدند خدا را به ما نشان بده! و او فرمود اینقدر وقت با شما بودم و هنوز نمی دانید که هر که مرا دید، پدر را دیده است. در ضمن وقتی عیسی مسیح روی زمین بود، فرمود پیش از تولد ابراهیم من هستم. و این ادعا برای یهودیان برابر با ادعای الوهیت بود و برای همین سنگها برداشتند تا او را سنگسار کنند. آیه ای که از فیلیپیان به آن اشاره کرده اید درباره این نیست که عیسی مسیح خود را از الوهیت خالی کرد، بلکه از جلال و شکوه و عظمتی که در آسمان داشت خود را خالی کرد.

متأسفانه اکثر بدعتها تنها با اشاره به یک یا دو آیه که از متن آن خارج کرده اند، تفسیری غلط از کتاب مقدس ارائه می دهند. برای چنین تعلیم مهمی می بایست این تعلیم را در متن کل کتاب مقدس بررسی کرد و خواهید دید که چنین نیست.  چنین بدعتی در قرون سوم و چهارم میلادی در کلیسا وجود داشته است ولی کلیسا آن را مردود اعلام کرد.

May/27/2017 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 475 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر