آیا خوردن خوراک نذری و قربانی گناه نیست؟

خوردن خوراک نذری یا قربانیها، در صورتی که به منظور قربانی خورده نمی شود و هدف فقط خوردن خوراک می باشد و باعث لغزش ایمانداران ضعیف تر نمی شود، هیچ اشکالی ندارد. توجه داشته باشید که عیسی مسیح یک بار برای همیشه قربانی شده و ما دیگر به قربانیها نیاز نداریم. عیسی مسیح بره ذبح شده خدا است که برای ابد گناهان ما را پاک کرد و ما را از جریمه گناه آزاد ساخت.

Sep/13/2016 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 711 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر