آیا بر اساس کتاب مقدس، ترک دنیا لازم است و ایماندار تنها باید به فکر نان روزانه خود باشد و هیچ دعایی در رابطه با مادیات به درگاه خدا راه پیدا نمی کند؟

کتاب مقدس به هیچ عنوان تارک دنیا را توصیه نمی کند، در هیچ جای آن. برعکس، کتاب مقدس معتقد به اجتماع ایمانداران است، چه در عهد عتیق و چه در عهد جدید. عیسی مسیح پس از قیام و صعودش به آسمان، جامعه کلیسا را بنیان نهاد که ایمانداران به مسیح در آن از یکدیگر تعلیم بیابند و اصلاح شوند و نیز مجهز شوند تا دنیا را خدمت کنند. وقتی کلام خدا می فرماید برای نان روزانه خود دعا کنید و عیسی مسیح در دعای معروفش اینچنین دعا کرد: نان روزانه ما را امروز به ما ببخش، مسلماً دعا برای نیازهای مادی امری مهم و لازم است. خدا در کتاب مقدس برای جزئیات زندگی ما اهمیت قائل است و ما می توانیم درباره همه جزئیات زندگیمان با او مشورت کنیم.

 

Oct/28/2017 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 315 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر