معنای برکت چیست؟

کلمه برکت در عهدعتیق بیش از 600 بار بکار گرفته شده است. در عهد عتیق برکت بطور کلی به دو معنا می باشد: اولاً اعلام رضایت خدا از عموم می باشد.

ثانیا" برکت در عهد عتیق به معنای قدرت و توانایی برای کامیابی و موفقیت بود.

در عهد جدید، به موازات عهدعتیق به همان معنای موفقیت و کامیابی می باشد، با تأکید بیشتر بر جنبه روحانی آن و نه جنبه مادی.

در عهد جدید وقتی کلمه برکت استفاده می شود، اکثراً به منظور نشان دادن این مطلب است که خدا از کسی خشنود است.

Jun/23/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 133 بازدید 2  

نظرات کاربران


ارسال نظر