آیا مسیحیت یک دین است یا خیر؟

مسیحیت یک دین و مذهب رسمی است ولی تفاوتی که با ادیان دیگر دارد در این است که مسیحیت بیشتر به مراسم و آئین مذهبی توسل نمی جوید بلکه برای مسیحیت رابطه با خدا مهم ترین مسئله است. امکان دارد شخص خیلی مذهبی باشد و تعصب مذهبی داشته باشد ولی رابطه ای زنده با خدای زنده نداشته باشد. عیسی مسیح فرمود من تاک هستم و شما شاخه ها. در من بمانید و من در شما تا میوه بسیار آورید و میوه شما بماند. منظور مسیح از ماندن در او داشتن رابطه مداوم و زنده با او می باشد.

در ضمن باید توجه داشته باشید که بزرگترین دشمنان مسیح افراد مذهبی بودند که به ریاکاری توسل جسته بودند. عیسی مسیح شدیدا" با ریاکاری افراد مذهبی برخورد کرد و با سنتها و آدابی که افراد مذهبی به نفع خود به کتاب مقدس ضمیمه کرده بودند اعتراض کرد. او بارها افراد مذهبی را توبیخ نمود و خود عیسی مسیح به رابطه با خدا بصورت پاک و شفاف معتقد بود و نه آداب و رسوم خشک مذهبی.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Apr/27/2017 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 1258 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر