آیا کتاب مقدس چیزی درباره جنگ مقدس یا جهاد میگوید؟

مفهوم "جنگ مقدس" بیشتر به جنگی اطلاق میشود که برسر اختلاقات مذهبی باشد. آنطورکه بطور معمول استنباط میشود، این مفهوم نه تنها آموزش داده نشده بلکه حتی در کتاب مقدس به آن تشویق هم نشده است. اسرائیلیهای قدیمی هرگز فرمانی فراگیر مبتنی بر ایمانشان در جهت جنگ نداشته اند، مگر اینکه در زمان، مکان، و ناحیه مشخصی، که به آنها دستور حمله و تسخیر داده میشده. عیسی مسیح صراحتاً مفهوم جنگ مقدس را هم در آموزه‌هایش و هم در مثالهایش رد کرده است. مفهوم "جنگ عادلانه "، به معنای جنگ موجهی که توسط یک دولت موجه درخواست شود، با "جنگ مقدس" یکی نیست.

منتقدان گاهی اوقات ادعا میکنند که جنگ مقدس در عهد عتیق به نوعی تشویق شده است. ولی، قوم اسرائیل تنها فرمانی مبنی بر تسخیر سرزمین کنعان را دریافت داشته اند (اعداد 34: 2). این فرمان برای مکان، زمان، و مردمان خاصی صادر شده، و این به معنای تاییدی بر جنگ مذهبی نیست. همچنین تسخیر کنعان به خودی خود مبتنی بر و در راستای مذهب نیز نبوده. بالعکس، خداوند مرتباً بیان داشته است که این تسخیر بخاطر شرارت کنعانیان بوده است، نه شایستگی و برتری یافتن اسرائیل بر آنان (تثنیه 9: 4-6). از نظر تاریخی، این دقیقاً همان تفسیری است که قوم اسرائیل از این فرامین داشته است. یعنی هیچ کوششی در جهت تصرف سایر سرزمینها و یا توسعه قلمرو و خاک از طریق مبارزه بعمل نیامده است.

مسیحیان بشدت از استفاده از خشونت در راه بسط عقاید خود منع شده اند. مسیح صراحتاً به شاگردانش گفت که از هرگونه خشونت برای گسترش حیطه فرمانروائیش بپرهیزند(متی 26: 52-54). او ورای فلسفه صلح میزیست و به دیگران نیز آموخت که چنین باشند (متی 5:9-10). هنگام دستگیری و رویارویی با مرگ، مسیح به وضوح گفت که پادشاهی او زمینی نیست، پس شاگردانش برای حمایت از وی نجنگیدند (یوحنا 18: 36). مسیحیان همچون مسیح که این را تجربه کرد، آزار و اذیت را انتظار میکشند نه تصرف را (یوحنا 15: 18-21). نمونه اولین ایمانداران نافرمانی محلی بود (اعمال رسولان 5: 25-29) و تسلیم (رومیان 13: 4-5) و نه انقلابی رزمی و متصرف شونده. در حقیقت، در سه سده ابتدایی حیات مسیحیت، این طریقت بطرز مؤثری غیرقانونی بود، ولی با این حال تمام امپراطوری روم را در بر گرفت.

حادثه "جنگ مقدس"، از منظر تاریخی، به ندرت واقع شده. تاریخدانان سکولار و آزاداندیش بیان میدارند که بیش از 90 درصد از جنگها در تاریخ بشریت بدون هیچ  انگیزه مذهبی واقع شده است. 7 درصد مابقی نیز منجر به 2 درصد همه مرگها در جنگ شده. اسلام باعث بیش از نیمی از جنگهای مذهبی است، با اینکه تنها در یک سوم تاریخ بشریت وجود داشته، در سه سده، رشد آن تنها از طریق تصرف نظامی واقع شده. اگر هر دلیلی بر وجود "جنگ مقدس" وجود دارد، میتوانیم منصفانه بگوییم دلیلش اسلام بوده.

همچنین به جاست بگوییم که تنها در همین 100 ساله اخیر رژیمهای ملحد و خداناباوران  باعث کشتار میلیونها نفر شده اند. ایمان مذهبی ، از نظر تاریخی، دلیل اصلی جنگها نبوده اند، در حالیکه بی ایمانی برخی  از بدترین شقاوتهای تاریخ بشریت را راه انداخته است.

کتاب مقدس تاکید شدیدی به عدالت خداوند و جایزالخطا بودن بشر دارد. مسیح پیامی از صلح به همراه آورد و به همین طریق زیست. در بین شاگردان نخستینش همه نیز چنین کردند، و هر تلاشی برای مقدس شمردن جنگ بنام مسیحیت با مخالفت کلیسا همراه شد. از دید تاریخی و الهیاتی ، "جنگ مقدس" هیچگاه جزئی از مسیحیت کتاب مقدسی نبوده.

 

منبع پیشنهادی برای مطالعات بیشتر: جنگ: چهار دیدگاه مسیحی نوشته رابرت جی کلاوس

منبع مقاله: www.gotquestions.org

ترجمه: علیرضا مربی

 

 

 

Aug/22/2016 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 710 بازدید 5  

نظرات کاربران


ارسال نظر